SFS 2015:791 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

150791.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1, 2 och 5 §§ körkortslagen

(1998:488) ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

Personbil, lastbil, buss, motorcykel och moped klass I får köras endast

av den som har ett gällande körkort för fordonet. Har släpfordon kopplats till
en bil ska föraren ha körkortsbehörighet även för släpfordonet.

2 §

Traktor a med gummihjul och motorredskap klass II får köras på väg

endast av den som har ett gällande körkort eller traktorkort, om inte körningen
på väg avser en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats eller mel-
lan en gårds ägor eller för liknande ändamål.

Terrängvagn, motorredskap klass I och traktor b får köras endast av den

som har ett gällande körkort med behörigheten B.

5 §

3

Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med följande beteck-

ningar.

1 Prop. 2015/16:31, bet. 2015/16:TU5, rskr. 2015/16:44.

2 Senaste lydelse 2009:189.

3 Senaste lydelse 2012:876.

Beteckning

Körkortsbehörighet

AM

moped klass I

A1

lätt två- eller trehjulig motorcykel

A2

1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av högst
35

kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och

tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kilogram och
som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ur-
sprung i ett fordon med högst den dubbla effekten.
2. lätt trehjulig motorcykel

A

två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym, effekt och
förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt.

SFS 2015:791

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:791

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

B

1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil
samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan
bil.
2. trehjulig motorcykel
3. fyrhjulig motorcykel

BE

bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera släp-
fordon som är kopplade till en sådan bil, om släpfordonens
sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

C1

tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton och personbil med
totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton samt enbart ett lätt släp-
fordon som är kopplat till sådan bil.

C1E

bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera
släpfordon som är kopplade till sådan bil om bilens och släp-
fordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 ton.

C

tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt
enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.

CE

bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera släpfor-
don, oavsett vikt, som är kopplade till sådan bil.

D1

buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver förar-
platsen och vars längd inte överskrider åtta meter samt enbart
ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss.

D1E

buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller flera släp-
fordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan buss.

D

buss oavsett antal sittplatser och längd samt enbart ett lätt
släpfordon som är kopplat till sådan buss.

DE

buss som omfattas av behörighet D samt ett eller flera släp-
fordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan buss.