SFS 2015:792 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

150792.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 och 13 §§ lagen (2001:558) om

vägtrafikregister ska ha följande lydelse.

12 §

2

Följande fordon ska med de undantag som anges i 13–16 och 18 §§

vara registrerade i vägtrafikregistret för att få brukas.

1. Bilar, motorcyklar, mopeder klass I, traktorer, motorredskap klass I och

terrängmotorfordon.

2. Motorredskap klass II när de används
a) för persontransport på en väg som inte är enskild, om det sker i annat fall

än vid passage över vägen, vid färd kortaste sträcka till eller från ett arbets-
ställe för fordonet eller liknande, eller undantagsvis vid färd kortare sträcka i
andra fall än som nu har nämnts,

b) för transport av gods i andra fall än som avses i 2 kap. 17 § vägtrafik-

skattelagen (2006:227) på en väg som inte är enskild.

3. Släpfordon som dras av bilar.
4. Släpvagnar som dras av traktorer skatteklass I, motorredskap klass I eller

tunga terrängvagnar.

5. Släpvagnar som dras av ett sådant motorredskap klass II som används på

det sätt som anges i 2, om motorredskapets tjänstevikt är över två ton eller om
motorredskapet är en bil som byggts om till motorredskap.

13 §

3

Bestämmelserna i 12 § gäller inte i fråga om

1. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs- eller industri-

områden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra liknande inhäg-
nade områden,

2. släpvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass II eller sådana

tunga terrängvagnar som är konstruerade för en hastighet av högst 30 kilome-
ter i timmen, om fordonen i det enskilda fallet används endast på motsvarande
sätt som en traktor skatteklass II,

3. fordon som brukas kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktnings-

organ enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för registreringsbesiktning
eller, i fråga om fordon som har förts in i Sverige för testkörning enligt 23 §
första stycket 4, för kontrollbesiktning, eller fordon som brukas kortaste

1 Prop. 2015/16:31, bet. 2015/16:TU5, rskr. 2015/16:44.

2 Senaste lydelse 2006:239.

3 Senaste lydelse 2010:95.

SFS 2015:792

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:792

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

lämpliga väg till eller från ett provningsorgan för provning inför ett enskilt
godkännande,

4. fordon som provkörs vid besiktning eller inspektion av polisman eller

sådan besiktningstekniker, bilinspektör eller tekniker som avses i fordons-
lagen i den utsträckning som behövs för att förrättningen ska kunna genom-
föras,

5. fordon som provkörs vid provning inför ett enskilt godkännande i den ut-

sträckning som behövs för att provningen ska kunna genomföras,

6. fordon som provkörs av den som Trafikverket särskilt förordnat att ut-

föra haveriundersökning eller av den som Transportstyrelsen särskilt förord-
nat att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) eller att hand-
lägga ett ärende,

7. ombyggda eller amatörbyggda fordon som provkörs inför en registre-

ringsbesiktning av den som Transportstyrelsen särskilt förordnat att utföra så-
dan provkörning, eller

8. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §.
I fall som avses i första stycket 3 ska handlingar som visar avtalad tid hos

besiktningsorganet eller provningsorganet medföras och på tillsägelse visas
upp för en polisman eller en bilinspektör.

Om en polisman finner anledning att anta att ett fordon som han eller hon

anträffar i trafik inte är i föreskrivet skick tillämpas första stycket 4 på mot-
svarande sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)