SFS 2015:793 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

150793.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 2 a §§ lagen (2001:559) om

vägtrafikdefinitioner ska ha följande lydelse.

2

2 §

2

1 Prop. 2015/16:31, bet. 2015/16:TU5, rskr. 2015/16:44.

2 Senaste lydelse 2012:875.

Beteckning

Betydelse

Bärighetsklass

Indelning av vägar efter tillåtet axel-,
boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten
bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärig-
hetsklass

1 (BK1), bärighetsklass

2

(BK2) och bärighetsklass 3 (BK3).

Cykel

1. Ett fordon som är avsett att drivas
med tramp- eller vevanordning och inte
är ett lekfordon.
2. Ett eldrivet fordon med en tramp-
eller vevanordning om elmotorn
a. endast förstärker kraften från tramp-
eller vevanordningen,
b. inte ger något krafttillskott vid hastig-
heter över 25 kilometer i timmen, och
c. har en kontinuerlig märkeffekt som
inte överstiger 250 watt.
3. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller
vevanordning som är avsett för använd-
ning av personer med fysisk funktions-
nedsättning, och är
a. inrättat huvudsakligen för befordran
av en person,
b. inrättat för att föras av den åkande,
och

SFS 2015:793

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:793

c. konstruerat för en hastighet av högst
20 kilometer i timmen.
4. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller
vevanordning som uppfyller villkoren i
3 a–c och som antingen
a. har en elmotor vars kontinuerliga
märkeffekt inte överstiger 250

watt,

eller
b. är självbalanserande.

Cykelkärra

Ett fordon som är avsett att dras av en
moped klass II eller en cykel och inte är
en sidvagn. En tillkopplad cykelkärra
anses inte som ett särskilt fordon.

Maximilast för ett motorfordon, en
traktor, ett motorredskap, ett
terrängmotorfordon, ett släpfordon
eller en sidvagn

Skillnaden mellan fordonets totalvikt
och tjänstevikt.

Moped

Ett motorfordon som är konstruerat för
en hastighet av högst 45 kilometer i tim-
men som, om det drivs av en förbrän-
ningsmotor med gnisttändning, har en
slagvolym av högst 50 kubikcentimeter,
eller, om det drivs av en förbrännings-
motor med kompressionständning, har
en slagvolym av högst 500 kubikcenti-
meter, eller är försett med annan motor
för framdrivande och som har
1. två hjul samt en nettoeffekt som inte
överstiger 4 kilowatt,
2. tre hjul och en vikt i körklart skick av
högst 270 kilogram samt en nettoeffekt
som inte överstiger 4 kilowatt, eller
3. fyra hjul och en vikt i körklart skick
av högst 425 kilogram samt
en nettoeffekt som inte överstiger 4
kilowatt, eller
4. fyra hjul, ett karosseri med högst tre
dörrar och en vikt i körklart skick av
högst 425 kilogram samt en nettoeffekt
som inte överstiger 6 kilowatt.
Vid beräkningen av en mopeds vikt ska
i fråga om ett eldrivet fordon batterierna
inte räknas in.
Mopeder delas in i klass I och klass II.

background image

3

SFS 2015:793

Moped klass I

En moped som inte hör till klass II.

Moped klass II

En moped som har en motor vars netto-
effekt inte överstiger 1 kilowatt och
1. är konstruerad för en hastighet av
högst 25 kilometer i timmen, eller
2. är konstruerad för att drivas med en
tramp- och vevanordning och där mo-
torn inte ger något krafttillskott vid has-
tigheter över 25 kilometer i timmen.

Motorcykel

Ett motorfordon vars nettoeffekt, kon-
struktiva hastighet eller motorstorlek
överstiger villkoren för moped och som
har
1. två hjul, eller
2. tre symmetriskt placerade hjul och en
vikt i körklart skick av högst 1 000 kilo-
gram, eller
3. fyra hjul och en vikt i körklart skick
av högst 450

kilogram eller högst

600 kilogram om fordonet är inrättat för
godsbefordran, samt en nettoeffekt som
inte överstiger 15 kilowatt.
Vid beräkningen av en motorcykels vikt
ska i fråga om ett eldrivet fordon batte-
rierna inte räknas in.
Motorcyklar delas in i lätta och tunga
motorcyklar.

Motordrivet fordon

Ett fordon som för framdrivande är för-
sett med motor, dock inte ett sådant
eldrivet fordon som är att anse som
cykel. Motordrivna fordon delas in i
motorfordon, traktorer, motorredskap
och terrängmotorfordon.

Terrängmotorfordon

Ett motordrivet fordon som inte är ett
motorfordon och som är inrättat huvud-
sakligen för att självständigt användas
till person- eller godsbefordran i terräng.
Terrängmotorfordon delas in i terräng-
vagnar och terrängskotrar.

Terrängskoter

Ett terrängmotorfordon med en tjänste-
vikt av högst 450 kilogram. Terräng-
skotrar delas in i snöskotrar och terräng-
hjulingar.

background image

4

SFS 2015:793

Terrängsläp

Ett släpfordon som är inrättat för att dras
av ett terrängmotorfordon.

Terrängvagn

Ett terrängmotorfordon med en tjänste-
vikt över 450 kilogram. Terrängvagnar
delas in i lätta och tunga terrängvagnar.

Tjänstevikt för en bil, en traktor
eller ett motorredskap

Den sammanlagda vikten av fordonet i
normalt, fullt driftfärdigt skick med det
tyngsta karosseri som hör till fordonet,
verktyg och reservhjul som hör till for-
donet, bränsle, smörjolja och vatten,
samt föraren.

Totalvikt för en motorcykel, ett
terrängfordon utom en tung terräng-
vagn, ett släpfordon eller en sid-
vagn

Summan av fordonets tjänstevikt och
den beräknade vikten av det största antal
personer och den största mängd gods
som fordonet är inrättat för. I totalvikten
för en motorcykel ingår inte sidvagnens
totalvikt.

Traktor

Ett motordrivet fordon med minst två
hjulaxlar som är inrättat huvudsakligen
för att dra ett annat fordon eller ett
arbetsredskap. En traktor får vara
utrustad för transport av gods och för
befordran av passagerare.
Traktorer delas in i traktor a och trak-
tor b.

Traktor a

En traktor som är konstruerad för en
hastighet av högst 40 kilometer i tim-
men.

Traktor b

En traktor som är konstruerad för en
hastighet som överstiger 40 kilometer i
timmen.

Traktor skatteklass I

En traktor som enligt vägtrafikskatte-
lagen (2006:227) hör till skatteklass I.

Traktor skatteklass II

En traktor som enligt vägtrafikskatte-
lagen (2006:227) hör till skatteklass II.

background image

5

SFS 2015:793

2 a §

3

Trots 2 § ska ett fordon som registreras med stöd av ett godkännande

enligt en EU-rättsakt höra till det slag av fordon som motsvarar den for-
donskategori som anges i godkännandet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som moped,

motorcykel, personbil, terrängskoter, terrängvagn, traktor klass I eller klass II
gäller fortfarande.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

Traktortåg

En traktor med ett eller flera tillkopp-
lade släpfordon.

Tung terrängvagn

En terrängvagn med en tjänstevikt över
2 ton.

Vikt i körklart skick för en motor-
cykel eller en moped

Vikten i körklart skick för en motor-
cykel eller en moped fastställs enligt
artikel

5 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 168/2013 av
den 15 januari 2013 om godkännande av
och marknadskontroll för två- och tre-
hjuliga fordon och fyrhjulingar, i den
ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2009:226.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;