SFS 2015:794 Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

150794.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i fordonslagen (2002:574);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 1 �, 2 kap. 2 och 4 a �� och</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">5 kap. 8 � fordonslagen (2002:574) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b> Denna lag inneh�ller best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. kontroll av fordon samt d�rtill h�rande system, komponenter och sepa-</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">rata tekniska enheter,</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">2. kontroll av fordons last,<br/>3. kontroll av f�rdskrivare och taxameter och kontroll av anv�ndningen av</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">dessa, samt</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">4. den verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan p� fordonsomr�det.<br/>Lagen inneh�ller dessutom bemyndiganden att meddela f�reskrifter i dessa</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�mnen samt om fordons beskaffenhet och utrustning.</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag finns �ven best�mmelser som kompletterar Europaparlamentets</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">och r�dets f�rordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godk�n-<br/>nande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon samt<br/>Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:408px;white-space:nowrap" class="ft10">168/2013 av den</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">15 januari 2013 om godk�nnande av och marknadskontroll f�r tv�- och tre-<br/>hjuliga fordon och fyrhjulingar.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:678px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett typgodk�nnande meddelas f�r en typ av fordon, system, komponent</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">eller separat teknisk enhet som uppfyller f�reskrivna krav i fr�ga om beskaf-<br/>fenhet och utrustning. Typgodk�nnande kan ske i enlighet med EU-r�ttsakter<br/>p� omr�det, i enlighet med �verenskommelser uppr�ttade inom F�renta natio-<br/>nernas ekonomiska kommission f�r Europa (ECE-typgodk�nnande) eller som<br/>nationellt typgodk�nnande.</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Typgodk�nnande kan �ven meddelas f�r en fordonstyp som inte �r f�rdig-</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">byggd eller f�r en fordonstyp som byggs med en tillverkningsprocess som �r<br/>uppdelad i separata etapper, om fordonstypen i det tillverkningsstadium d�r<br/>den befinner sig uppfyller f�reskrivna krav i fr�ga om beskaffenhet och<br/>utrustning (etappvist typgodk�nnande).</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:31, bet. 2015/16:TU5, rskr. 2015/16:44.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2011:324.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:794</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:794</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om typgodk�nnande i fr�ga om avgasrening finns i avgas-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">reningslagen (2011:318).</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">dela f�reskrifter om att en tillverkare av fordon ska f�rse en tillverkare av<br/>komponenter eller separata tekniska enheter med alla uppgifter som kr�vs f�r<br/>att denne ska kunna f�</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. ett typgodk�nnande i enlighet med EU-r�ttsakter p� omr�det f�r sina</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">komponenter eller separata tekniska enheter, eller</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. tillst�nd att s�lja fordonsdelar eller fordonsutrustning som annars �r f�r-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">bjudna att s�lja.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Information som inte �r allm�nt tillg�nglig beh�ver dock inte l�mnas ut om</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">inte mottagaren av informationen f�rbinder sig att h�lla denna konfidentiell.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">dela f�reskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning samt i fr�ga om de<br/>kontrollformer som avses i denna lag meddela ytterligare f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. kontrollens omfattning och besiktningsorganens verksamhet,<br/>2. f�ruts�ttningarna f�r godk�nnande vid kontroll,<br/>3. f�rel�gganden och k�rf�rbud,<br/>4. f�ruts�ttningarna f�r att bruka vissa fordon,<br/>5. utbildnings- och kompetenskrav f�r besiktningstekniker, samt<br/>6. avgifter.<br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r ocks� med-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">dela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. registrering, ibruktagande, f�rs�ljning, saluf�ring och anv�ndning av</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, fordonsdelar och<br/>annan utrustning till fordon,</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. att ett typgodk�nnande av fordon ska upph�ra att g�lla n�r nya krav som</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">�r till�mpliga p� den godk�nda fordonstypen, varianten eller versionen blir<br/>obligatoriska,</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. tillverkares tillhandah�llande av information och dokumentation om for-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">don, system, komponenter och separata tekniska enheter,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. tillsynen �ver efterlevnaden av denna lag och av f�reskrifter som har</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">meddelats med st�d av lagen och �ver efterlevnaden av Europaparlamentets<br/>och r�dets f�rordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godk�n-<br/>nande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon, i den ur-<br/>sprungliga lydelsen, samt av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)<br/>nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godk�nnande av och marknads-<br/>kontroll f�r tv�- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, i den ursprungliga<br/>lydelsen,</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. skyldighet f�r besiktningsorganen att rapportera genomf�rande och</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i �vrigt beh�vs f�r att<br/>Transportstyrelsen och Styrelsen f�r ackreditering och teknisk kontroll ska<br/>kunna fullg�ra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a �,</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2009:224.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2010:39.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2015:794</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">6. avgifter f�r Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a3 c �� och f�r</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">�rendehandl�ggning enligt denna lag och f�reskrifter som har meddelats med<br/>st�d av lagen, samt om</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">7. avgifter f�r tillsyn och �rendehandl�ggning enligt Europaparlamentets</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">och r�dets f�rordning (EU) nr 167/2013 om godk�nnande och marknads-<br/>kontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon, i den ursprungliga lydelsen,<br/>samt enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 168/2013 om<br/>godk�nnande av och marknadskontroll f�r tv�- och trehjuliga fordon och<br/>fyrhjulingar, i den ursprungliga lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ANNA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Jonas Ragell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fordonslagen (2002:574);

utf�rdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 1 �, 2 kap. 2 och 4 a �� och

5 kap. 8 � fordonslagen (2002:574) ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

1 � Denna lag inneh�ller best�mmelser om

1. kontroll av fordon samt d�rtill h�rande system, komponenter och sepa-

rata tekniska enheter,

2. kontroll av fordons last,
3. kontroll av f�rdskrivare och taxameter och kontroll av anv�ndningen av

dessa, samt

4. den verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan p� fordonsomr�det.
Lagen inneh�ller dessutom bemyndiganden att meddela f�reskrifter i dessa

�mnen samt om fordons beskaffenhet och utrustning.

I denna lag finns �ven best�mmelser som kompletterar Europaparlamentets

och r�dets f�rordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godk�n-
nande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon samt
Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr

168/2013 av den

15 januari 2013 om godk�nnande av och marknadskontroll f�r tv�- och tre-
hjuliga fordon och fyrhjulingar.

2 kap.

2 �

2

Ett typgodk�nnande meddelas f�r en typ av fordon, system, komponent

eller separat teknisk enhet som uppfyller f�reskrivna krav i fr�ga om beskaf-
fenhet och utrustning. Typgodk�nnande kan ske i enlighet med EU-r�ttsakter
p� omr�det, i enlighet med �verenskommelser uppr�ttade inom F�renta natio-
nernas ekonomiska kommission f�r Europa (ECE-typgodk�nnande) eller som
nationellt typgodk�nnande.

Typgodk�nnande kan �ven meddelas f�r en fordonstyp som inte �r f�rdig-

byggd eller f�r en fordonstyp som byggs med en tillverkningsprocess som �r
uppdelad i separata etapper, om fordonstypen i det tillverkningsstadium d�r
den befinner sig uppfyller f�reskrivna krav i fr�ga om beskaffenhet och
utrustning (etappvist typgodk�nnande).

1 Prop. 2015/16:31, bet. 2015/16:TU5, rskr. 2015/16:44.

2 Senaste lydelse 2011:324.

SFS 2015:794

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:794

Best�mmelser om typgodk�nnande i fr�ga om avgasrening finns i avgas-

reningslagen (2011:318).

4 a �

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om att en tillverkare av fordon ska f�rse en tillverkare av
komponenter eller separata tekniska enheter med alla uppgifter som kr�vs f�r
att denne ska kunna f�

1. ett typgodk�nnande i enlighet med EU-r�ttsakter p� omr�det f�r sina

komponenter eller separata tekniska enheter, eller

2. tillst�nd att s�lja fordonsdelar eller fordonsutrustning som annars �r f�r-

bjudna att s�lja.

Information som inte �r allm�nt tillg�nglig beh�ver dock inte l�mnas ut om

inte mottagaren av informationen f�rbinder sig att h�lla denna konfidentiell.

5 kap.

8 �

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning samt i fr�ga om de
kontrollformer som avses i denna lag meddela ytterligare f�reskrifter om

1. kontrollens omfattning och besiktningsorganens verksamhet,
2. f�ruts�ttningarna f�r godk�nnande vid kontroll,
3. f�rel�gganden och k�rf�rbud,
4. f�ruts�ttningarna f�r att bruka vissa fordon,
5. utbildnings- och kompetenskrav f�r besiktningstekniker, samt
6. avgifter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r ocks� med-

dela f�reskrifter om

1. registrering, ibruktagande, f�rs�ljning, saluf�ring och anv�ndning av

fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, fordonsdelar och
annan utrustning till fordon,

2. att ett typgodk�nnande av fordon ska upph�ra att g�lla n�r nya krav som

�r till�mpliga p� den godk�nda fordonstypen, varianten eller versionen blir
obligatoriska,

3. tillverkares tillhandah�llande av information och dokumentation om for-

don, system, komponenter och separata tekniska enheter,

4. tillsynen �ver efterlevnaden av denna lag och av f�reskrifter som har

meddelats med st�d av lagen och �ver efterlevnaden av Europaparlamentets
och r�dets f�rordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godk�n-
nande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon, i den ur-
sprungliga lydelsen, samt av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)
nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godk�nnande av och marknads-
kontroll f�r tv�- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, i den ursprungliga
lydelsen,

5. skyldighet f�r besiktningsorganen att rapportera genomf�rande och

utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i �vrigt beh�vs f�r att
Transportstyrelsen och Styrelsen f�r ackreditering och teknisk kontroll ska
kunna fullg�ra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a �,

3 Senaste lydelse 2009:224.

4 Senaste lydelse 2010:39.

background image

3

SFS 2015:794

6. avgifter f�r Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a3 c �� och f�r

�rendehandl�ggning enligt denna lag och f�reskrifter som har meddelats med
st�d av lagen, samt om

7. avgifter f�r tillsyn och �rendehandl�ggning enligt Europaparlamentets

och r�dets f�rordning (EU) nr 167/2013 om godk�nnande och marknads-
kontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon, i den ursprungliga lydelsen,
samt enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 168/2013 om
godk�nnande av och marknadskontroll f�r tv�- och trehjuliga fordon och
fyrhjulingar, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(N�ringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;