SFS 2015:795 Förordning om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av balanstal

150795.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:780) om
beräkning av balanstal;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:780) om beräkning

av balanstal

1

dels att punkten 2 ska upphöra att gälla,
dels att förordningen ska ha följande lydelse.

Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna balanstalet enligt 58 kap.

14 § socialförsäkringsbalken i enlighet med följande formel.

1. Balanstalet, BT,

AT (t) = A (t)

× OT (t – 1)

där
t

= kalenderår om variabeln avser flöden, utgången av kalenderåret om

variabeln avser stockar

AT

= avgiftstillgång

BF

=

buffertfond, det samlade marknadsvärdet av tillgångarna hos
Första–Fjärde och Sjätte AP-fonden. Med marknadsvärde avses det
värde som, enligt 6 kap. 3 § lagen (2000:192) om allmänna pen-
sionsfonder och 4 kap. 2 § lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden,
ska upptas i fondernas årsredovisningar

S

= pensionsskuld

A

= avgiftsinkomst till fördelningssystemet

OT

= omsättningstid

3. Omsättningstiden, OT,

OT(t) = UÅ(t) – IÅ(t)

1 Senaste lydelse av förordningen 2015:147.

SFS 2015:795

Utkom från trycket
den 8 december 2015

)

2

(

)

2

(

)

2

(

)

(

+

=

t

S

t

BF

t

AT

t

BT

background image

2

SFS 2015:795

3.1 Intjänandeålder, ,

för i = 16, 17, ..., R

intj(t) – 1

L

i (t) = Li–1 (t) × hi (t) för i = 17, 18, ..., Rintj(t) där L16 (t) = 1

för i = 17, 18, ..., R

intj(t)

där
i

= ålder vid utgången av ett kalenderår, åldersgrupp

R

intj(t)

= den äldsta åldersgrupp som har tjänat in pensionsrätt för inkomst-

pension år t

PR

i(t)

= summan av 16 % av pensionsgrundande inkomster beräknade enligt

59 kap. socialförsäkringsbalken och 16 % av pensionsgrundande be-
lopp beräknade enligt 60 kap. samma balk intjänandeår t för ålders-
gruppen i

N

i(t)

= antalet individer i åldersgruppen i som någon gång fram t.o.m. intjä-

nandeår t tillgodoräknats pensionsgrundande inkomst eller pen-
sionsgrundande belopp och som inte registrerats som avlidna

3.2 Utbetalningsålder, ,

L

i

*(t) = L*

i–1 (t) × hei (t),

L

*

60 (t) = 1

för i = 61, 62, …, R

utb(t)

där
R

utb

= den äldsta åldersgrupp som uppburit pension

R

i

*

= andelen av pensionsskulden i åldersgrupp i som avser pensionerade

U

i(t)

= summan av pensionsutbetalningar i december år t till åldersgruppen

i

(

)

=

=

×

+

×

×

=

)

(

16

)

(

16

ntj

ntj

)

(

)

(

5

,

0

)

(

)

(

)

(

t

R

i

i

i

t

R

i

i

i

i

i

t

L

t

PR

i

t

L

t

PR

t

2

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

1

1

t

N

t

PR

t

N

t

PR

t

PR

i

i

i

i

i

+

+

+

=

)

(

)

(

)

(

ntj

ntj

ntj

t

N

t

PR

t

PR

i

i

i

R

R

R

=

)

1

(

)

(

)

(

1

=

t

N

t

N

t

h

i

i

i

(

)

=

+

=

+

×

×

×

+

×

×

=

)

(

61

*

)

5

,

0

61

(

)

(

61

*

)

5

,

0

61

(

)

(

016

,

1

5

,

0

)

(

016

,

1

)

(

t

R

i

i

i

i

i

t

R

i

i

i

utb

utb

R

t

L

R

i

t

L

t

)

(

2

)

(

)

(

)

(

)

(

* t

Ud

t

Ud

t

U

t

U

t

he

i

i

i

i

i

×

+

+

=

background image

3

SFS 2015:795

Ud

i(t)

= summan av sista månatliga pensionsbelopp till personer i ålders-

gruppen i som fick pension utbetald i december år t-1 men inte i de-
cember år t

Ud

i

*(t) = summan av sista månatliga pensionsbelopp till personer i ålders-

gruppen i som fick sin pension beviljad under år t men som inte fick
pension utbetald i december år t

4. Pensionsskulden, S,

S(t) = SA(t) + SP(t)

SA(t) = PB

*(t) + IPR (t) + TP (t)

där
SA

= pensionsskuld avseende pensionsåtagande som inte börjat utbetalas

(pensionsskulden till ”förvärvsaktiva”)

SP

= pensionsskuld till pensionerade i fördelningssystemet avseende pen-

sioner som utbetalas

PB

= summan av pensionsbehållningar enligt 62 kap. 2, 5 och 7 §§ social-

försäkringsbalken

PB*

= summan av pensionsbehållningar utan hänsyn till förändringen i in-

komstindex mellan år t och t+1

IPR

= skattat värde av pensionsrätter för inkomstpension enligt 61 kap. 5–

10 §§ socialförsäkringsbalken, beräknat med hänsyn till 62 kap. 5 §
andra stycket samma balk

TP

= skattat värde för tilläggspension till personer som inte börjat lyfta

sin tilläggspension

BT*

=

dämpat balanstal, beräknat enligt 58

kap. 20

a

§ socialförsäk-

ringsbalken, om balansindex fastställts för samma år

I

= inkomstindex enligt 58 kap. 11 § socialförsäkringsbalken

De

i

= ekonomiskt delningstal för åldersgrupp i.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

)

(

)

1

(

)

(

)

(

t

I

t

I

t

PB

t

PB

+

=

=

+

+

×

×

×

+

=

)

(

61

3

)

2

(

)

1

(

)

(

12

)

(

)

1

(

)

(

t

R

i

i

i

i

i

utb

t

De

t

De

t

De

t

U

t

BT

t

SP

(

)

)

(

016

,

1

)

(

)

(

2

1

)

(

)

(

1

1

t

L

t

L

t

L

t

De

i

t

R

i

j

j

i

j

j

i

utb

=

+

×

+

×

=

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015