SFS 2015:796 Förordning om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

150796.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:515) med
instruktion för Statens kulturråd;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2012:515) med instruktion

för Statens kulturråd ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

7 a §

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur myndigheten verkat

för det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur i såväl kul-
tursamverkansmodellen som övrig bidragsgivning och verksamhet. Redovis-
ningen ska göras utifrån de nationella kulturpolitiska målen och de minori-
tetspolitiska målens delområden språk och kulturell identitet samt inflytande
och delaktighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

SFS 2015:796

Utkom från trycket
den 8 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015