SFS 2015:797 Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond

150797.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges
författarfond;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1962:652) om Sveriges förfat-

tarfond

1 ska ha följande lydelse.

9 §

2

Efter upphovsmannens död övergår rätten till individuell ersättning en-

ligt lagstiftningen om bodelning, arv och testamente.

Rätten till individuell ersättning övergår dock inte om ersättningen till den

enskilda mottagaren understiger hälften av den nivå som berättigar en upp-
hovsman till ersättning enligt 6 a §.

Rätten till individuell ersättning som inte är tillgänglig för lyftning kan inte

överlåtas och får därför inte utmätas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1979:394.

2 Senaste lydelse 2014:1522.

SFS 2015:797

Utkom från trycket
den 8 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015