SFS 2015:799 Förordning om ränta på studielån för 2016

150799.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta på studielån för 2016

1;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket

studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
studiestödslagen (1999:1395) ska vara 0,6 procent.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2014:1418.

SFS 2015:799

Utkom från trycket
den 8 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015