SFS 2015:807 Lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen

150807.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till
riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete
i riksdagen;

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (1999:1209) om stöd till

riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen ska ha följande
lydelse.

10 §

2

Stöd är avsett att bekosta handläggarhjälp åt riksdagens ledamöter.

Stödet beräknas efter normen att det ska motsvara kostnaden för en politisk
sekreterare per riksdagsledamot.

Vid bestämmandet av stödets storlek ska beloppet 59 300 kr per politisk

sekreterare och månad ligga till grund för beräkningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:1, utg.omr. 1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:60.

2 Senaste lydelse 2014:1558.

SFS 2015:807

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015