SFS 2015:808 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

150808.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696);

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om radio- och tv-lagen

(2010:696)

dels att 2 kap. 2 och 3 §§, 4 kap. 3, 7 och 12–17 §§, 5 kap. 11 och 12 §§,

8 kap. 5 §, 9 kap. 5–7 §§, 11 kap. 1 och 5 §§, 12 kap. 1, 3, 7 och 8 §§, 13 kap.
1, 2, 6, 9, 13, 15–20, 24–29, 31 och 32 §§, 14 kap. 7 §, 16 kap. 3 och 5–13 §§,
17 kap. 7, 8, 11 och 12 §§, 18 kap. 5 §, 19 kap. 1 och 2 §§, 20 kap. 1–4 och
6 §§ och rubriken närmast före 16 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att punkt 7 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha föl-

jande lydelse.

2 kap.

2 §

Den som bedriver en sändningsverksamhet som det inte behövs tillstånd

för enligt denna lag eller som tillhandahåller beställ-tv, ska anmäla sig för
registrering hos Myndigheten för press, radio och tv. Detsamma gäller den
som för någon annans räkning bedriver sändningsverksamhet över satellit
eller upplåter satellitkapacitet (satellitentreprenör).

I anmälan ska följande anges:
1. namn, firma eller motsvarande,
2. ställföreträdare för juridisk person,
3. postadress, telefonnummer, e-postadress och webbplats, och
4. uppgift om den verksamhet som bedrivs.

3 §

Myndigheten för press, radio och tv ska upprätta ett register över dem

som

1. har anmält sig enligt 2 § och vilkas verksamhet omfattas av denna lag,

eller

2. har sådant tillstånd som avses i 4 kap. 3 §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 1 § eller

13 kap. 1 §.

Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling. Det får bara

innehålla sådana uppgifter som avses i 2 § andra stycket, 5 kap. 11 §, 14 kap.
7 § och 16 kap. 5–9 §§.

1 Prop. 2015/16:1, utg.omr.1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62.

SFS 2015:808

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:808

4 kap.

3 §

Regeringen ger tillstånd att sända tv och sökbar text-tv om sändnings-

verksamheten finansieras med radio- och tv-avgiften enligt lagen (1989:41)
om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Myndigheten för
press, radio och tv ger tillstånd i övriga fall.

7 §

2

Ett tillstånd som ges av Myndigheten för press, radio och tv får inne-

bära rätt för ett programföretag att endast vidaresända programtjänster som
samtidigt sänds eller kort tid dessförinnan sänts av ett annat programföretag. I
ett sådant tillstånd får myndigheten besluta att 5–8 kap. inte ska tillämpas på
sändningar med stöd av tillståndet.

12 §

Ett tillstånd som har beviljats av regeringen att sända tv och sökbar

text-tv ska gälla för en viss tid som bestäms av regeringen.

Ett tillstånd som har beviljats av Myndigheten för press, radio och tv att

sända tv eller sökbar text-tv gäller för sex år. Om det finns särskilda skäl, får
myndigheten besluta att ett tillstånd ska gälla för kortare tid.

Giltighetstiden för tillståndsvillkor får vara kortare än tillståndstiden.

13 §

Föreskrifterna i 5 och 6 §§ behöver inte tillämpas om tillståndet att

sända tv och sökbar text-tv gäller under en begränsad tid om högst två veckor.

Myndigheten för press, radio och tv får besluta att 5–8 kap. inte ska tilläm-

pas på sändningar som avses i första stycket.

14 §

Innan beslut om tillstånd fattas ska den sökande ges tillfälle att ta del

av och yttra sig över de villkor som regeringen eller Myndigheten för press,
radio och tv avser att förena med tillståndet. Beslut om tillstånd får inte inne-
hålla andra programrelaterade villkor än dem som den sökande har godtagit.

15 §

Ett tillstånd att sända tv och sökbar text-tv får överlåtas om Myndig-

heten för press, radio och tv medger det. Sådant medgivande får bara lämnas
om

1. förvärvaren uppfyller förutsättningarna i 5 §,
2. överlåtelsen inte för med sig att ägarkoncentrationen bland dem som har

tillstånd att sända tv och sökbar text-tv ökar i mer än begränsad omfattning,
och

3. överlåtelsen inte medför en påtaglig minskning av mångfalden i utbudet

av tillståndspliktiga programtjänster.

En överlåtelse som inte medges är utan verkan.

16 §

Den som förvärvar ett tillstånd övertar överlåtarens rättigheter och

skyldigheter enligt denna lag.

Om ett föreläggande enligt 17 kap. 11 och 13 §§ har meddelats mot den

tidigare innehavaren, gäller föreläggandet även mot den nya innehavaren.
Myndigheten för press, radio och tv ska i samband med att den medger över-
låtelsen underrätta den nya innehavaren om detta. Om den nya innehavaren
inte har underrättats gäller inte föreläggandet. Ett vite som föreläggandet har
förenats med gäller inte mot den nya innehavaren.

2 Senaste lydelse 2012:702.

background image

3

SFS 2015:808

17 §

Myndigheten för press, radio och tv får ta ut en avgift av den som hos

myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv och sökbar text-tv eller om
medgivande till överlåtelse av ett sådant tillstånd.

Avgiften ska motsvara myndighetens kostnader för handläggningen av

ärendena.

5 kap.

11 §

Den som sänder tv eller sökbar text-tv enligt denna lag ska använda en

sådan beteckning för sina sändningar som har godkänts av Myndigheten för
press, radio och tv.

Beteckningen ska i tv-sändningar anges minst en gång varje sändnings-

timme eller, om detta inte är möjligt, mellan programmen. I sökbar text-tv ska
beteckningen anges löpande.

12 §

3

En leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv-sändning,

beställ-tv eller sökbar text-tv på något annat sätt än genom tråd ska utforma
tjänsten på ett sådant sätt att den blir tillgänglig för personer med funktions-
nedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik. Detta
gäller även en leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv-sändning
eller sökbar text-tv genom tråd. Tillgängliggörandet ska ske i den omfattning
som beslutas av regeringen, om verksamheten finansieras med radio- och tv-
avgift enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens
tjänst, och av Myndigheten för press, radio och tv i övriga fall. Ett sådant
beslut ska gälla för en viss tid.

Vid bestämmande av hur och i vilken omfattning tjänsten ska göras till-

gänglig för personer med funktionsnedsättning ska leverantörens finansiella
förutsättningar och den tekniska utvecklingen av tillgänglighetstjänster beak-
tas.

8 kap.

5 §

4

Före och efter varje annonsering i tv-sändningar och i beställ-tv ska det

förekomma en särskild signatur som tydligt skiljer annonserna från det övriga
innehållet. Signaturen ska bestå av både ljud och bild. I sökbar text-tv, försälj-
ningsprogram och vid annonsering med delad skärm ska signaturen alltid vara
synlig. Den behöver dock bara anges i bild.

I fråga om tv-sändningar som regeringen lämnar tillstånd till får regeringen

bevilja undantag från skyldigheten enligt första stycket och kravet på kortaste
annonstid enligt 2 §. Ett sådant undantag får även beviljas av Myndigheten
för press, radio och tv i fråga om sändningar som myndigheten lämnar till-
stånd till.

Bestämmelser om reklamidentifiering finns i 9 § marknadsföringslagen

(2008:486).

3 Senaste lydelse 2012:702.

4 Senaste lydelse 2012:702.

background image

4

SFS 2015:808

9 kap.

5 §

Den som äger eller på annat sätt förfogar över ett elektroniskt kommuni-

kationsnät som används för överföring av tv-sändningar till allmänheten
genom tråd och som minst 100 av de hushåll som är anslutna till nätet använ-
der som sitt huvudsakliga medel att ta emot tv-sändningar ska, i varje kom-
mun där han eller hon förfogar över ett sådant nät, kostnadsfritt tillhandahålla
ett särskilt bestämt utrymme för sändningar av tv-program från en eller flera
lokala kabelsändarorganisationer som har förordnats av Myndigheten för
press, radio och tv.

I nät där tv sänds med analog och digital teknik ska utrymme för sänd-

ningar av en lokal kabelsändarorganisation tillhandahållas med både analog
och digital sändningsteknik.

6 §

En lokal kabelsändarorganisation ska vara en sådan juridisk person som

har bildats för att bedriva lokala kabelsändningar och som kan antas låta olika
intressen och meningsriktningar komma till tals i sin verksamhet.

En lokal kabelsändarorganisation ska i sin sändningsverksamhet sträva

efter vidast möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet.

Myndigheten för press, radio och tv:s förordnande av lokala kabel-

sändarorganisationer gäller i högst tre år.

7 §

Myndigheten för press, radio och tv får i enskilda fall besluta om undan-

tag från skyldigheterna enligt 1–3 och 5 §§, om det finns särskilda skäl till
det.

11 kap.

1 §

5

Tillstånd att sända ljudradio meddelas av regeringen om sändnings-

verksamheten finansieras med radio- och tv-avgiften enligt lagen (1989:41)
om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Regeringen meddelar
också tillstånd att sända ljudradio till utlandet.

Regeringen får besluta att 14 och 15 kap. inte ska tillämpas på sändningar

till utlandet som sker med stöd av tillståndet.

Myndigheten för press, radio och tv får ge tillstånd att under en begränsad

tid om högst två veckor sända ljudradio som inte är närradio eller kommersi-
ell radio. Myndigheten får besluta att 14 och 15 kap. inte ska tillämpas på
sändningar som sker med stöd av tillståndet.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen ge tillstånd att sända ljudradio i

lokala sändningar som inte uppfyller kraven för närradio eller kommersiell
radio.

5 §

Innan beslut om tillstånd fattas ska den sökande ges tillfälle att ta del av

och yttra sig över de villkor som regeringen eller Myndigheten för press,
radio och tv avser att förena med tillståndet.

Beslut om tillstånd får inte innehålla andra programrelaterade villkor än

dem som den sökande har godtagit.

5 Senaste lydelse 2012:702.

background image

5

SFS 2015:808

12 kap.

1 §

Myndigheten för press, radio och tv ger tillstånd att sända närradio.

3 §

Ett sändningsområde för närradio ska omfatta högst en kommun. Därvid

bör det utanför storstadsområdena eftersträvas att sändningarna kan tas emot i
hela kommunen.

Myndigheten för press, radio och tv får besluta om större sändningsom-

råden än en kommun, om det finns särskilda skäl.

7 §

Om tillståndshavarna inte kan enas om fördelningen av sändningstid,

bestämmer Myndigheten för press, radio och tv sändningstiderna. Detsamma
gäller om en tillståndshavare begär att myndigheten ska fastställa sändnings-
schemat i dess helhet.

Den tillståndshavare som bedöms ha störst intresse av att sända vid en viss

tidpunkt ska ges förtur.

Myndigheten för press, radio och tv:s beslut om sändningstid gäller till

dess att ett nytt beslut fattas av myndigheten eller att en tillståndshavare eller
närradioförening skriftligen underrättar myndigheten om att tillståndshavarna
enats om en annan sändningstid.

8 §

Myndigheten för press, radio och tv får besluta att en sändningstid inte

får användas av någon annan under en tid av högst tre månader om en inne-
havare av ett tillstånd att sända närradio, som har fått ett föreläggande vid vite
enligt denna lag, avstår sändningstid eller avsäger sig sitt sändningstillstånd.

En sändare för närradio får inte användas för andra sändningar som det

krävs tillstånd för enligt denna lag.

13 kap.

1 §

Tillstånd att sända kommersiell radio ges av Myndigheten för press,

radio och tv.

2 §

Myndigheten för press, radio och tv ska bestämma sändningsområdenas

omfattning för analog kommersiell radio med hänsyn till

1. vad som är tekniskt möjligt att nå från sändare med lämpligt läge,
2. hur möjligheterna att ta emot sändningar påverkas i andra områden, och
3. vad som är naturliga lokala intresseområden.
Sändningsområdena ska utformas så att ett stort antal tillstånd kan ges.

Flera tillstånd kan ges för samma sändningsområde.

6 §

Myndigheten för press, radio och tv ska kungöra när ett utrymme att

sända analog kommersiell radio blir ledigt. Myndigheten ska ange sista dag
för att ansöka om tillståndet, första dag då sändningar får bedrivas med stöd
av tillståndet och sändningsområdets omfattning.

I en ansökan om tillstånd att sända analog kommersiell radio ska det belopp

anges som den sökande är villig att betala i sändningsavgift. Sändningsav-
giften ska anges som ett engångsbelopp för hela tillståndsperioden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om ansökningsförfarandet och vad en ansökan ska innehålla.

background image

6

SFS 2015:808

9 §

6

Ett tillstånd att sända analog kommersiell radio får förenas med villkor

som avser skyldighet att

1. sända i en viss del av sändningsområdet eller så att en viss del av befolk-

ningen inom området nås,

2. sända under en viss minsta tid,
3. använda en viss sändningsteknik och att samarbeta med andra tillstånds-

havare i tekniska frågor, och

4. använda en viss teknik för sådan inspelning som avses i 16 kap. 11 §.
Innan beslut om tillstånd fattas ska den sökande ges tillfälle att ta del av

och yttra sig över de villkor som Myndigheten för press, radio och tv avser att
förena med tillståndet.

13 §

Sändningsavgift och ränta betalas genom insättning på ett särskilt

konto som Myndigheten för press, radio och tv anvisar. Betalning ska anses
ha fullgjorts den dag beloppet har bokförts på kontot.

15 §

7

För sådan avgift och ränta som nämns i 14 § tillämpas 59 kap. 13, 16,

17, 21, 26 och 27 §§ samt 70 kap. 1–4 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Vid tillämpningen av första stycket ska vad som sägs i skatte-

förfarandelagen om Skatteverket i stället gälla Myndigheten för press, radio
och tv.

16 §

Myndigheten för press, radio och tv beslutar om ansvar när det gäller

sändningsavgift för delägare i handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen
(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

Om beslut enligt första stycket har fattats, ska vad som föreskrivs om till-

ståndshavare gälla ansvarig delägare och vad som föreskrivs om sändnings-
avgift gälla för belopp som delägare är betalningsskyldig för.

17 §

Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för press, radio och tv

meddela anstånd med betalning av sändningsavgift och ränta.

18 §

Ett tillstånd att sända analog kommersiell radio får överlåtas om Myn-

digheten för press, radio och tv medger det. Sådant medgivande får bara läm-
nas om förvärvaren uppfyller kriterierna enligt 4 § andra stycket.

Om förvärvaren redan har ett tillstånd i samma sändningsområde som det

tillstånd vilket överlåtelsen avser, direkt eller indirekt genom företag förvär-
varen har del i som motsvarar minst tjugo procent av samtliga aktier eller
andelar eller genom avtal ensam har ett bestämmande inflytande i, får över-
låtelse medges endast om det finns särskilda skäl.

En överlåtelse som inte medges är utan verkan.

19 §

Den som förvärvar ett tillstånd övertar överlåtarens rättigheter och

skyldigheter enligt denna lag för tiden efter beslutet om medgivande.

Om ett föreläggande enligt 17 kap. 11 § 3 eller 8 har meddelats mot den

tidigare innehavaren, gäller föreläggandet även mot den nya innehavaren.
Myndigheten för press, radio och tv ska i samband med att den medger över-
låtelse underrätta den nya innehavaren om detta. Om innehavaren inte under-

6 Senaste lydelse 2012:702.

7 Senaste lydelse 2011:1436.

background image

7

SFS 2015:808

rättas gäller inte föreläggandet. Ett vite som föreläggandet förenats med gäller
inte mot den nya innehavaren.

20 §

En tillståndshavare som överlåter sitt tillstånd har inte rätt att återfå

någon del av den sändningsavgift som har betalats. Detsamma gäller om ett
tillstånd

1. återkallas på begäran av tillståndshavaren enligt 31 §,
2. upphör att gälla enligt 32 § till följd av att tillståndshavaren försätts i

konkurs, träder i likvidation eller avlider, eller

3. återkallas av Myndigheten för press, radio och tv enligt 18 kap. 5 §.

24 §

Myndigheten för press, radio och tv ska meddela när ett sändningsut-

rymme att sända digital kommersiell radio blir ledigt. Myndigheten ska ange
sista dag för att ansöka om tillståndet, första dag då sändningar får äga rum
med stöd av tillståndet och sändningsutrymmets omfattning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om ansökningsförfarandet och vad en ansökan ska innehålla.

25 §

Myndigheten för press, radio och tv får ta ut en avgift av den som hos

myndigheten ansöker om tillstånd att sända digital kommersiell radio eller
medgivande till överlåtelse av ett sådant tillstånd.

Avgiften ska motsvara myndighetens kostnader för handläggningen av

ärendena.

26 §

Myndigheten för press, radio och tv ska vid fördelningen av tillstånd

för digital kommersiell radio beakta att utrymmet för sådana sändningar ska
kunna tas i anspråk.

1. för olika programtjänster så att sändningarna kommer att tillgodose olika

intressen och smakriktningar,

2. för såväl nationella som lokala och regionala programtjänster, och
3. av flera av varandra oberoende programföretag.

27 §

Utöver de villkor som anges i 9 § får ett tillstånd att sända digital kom-

mersiell radio förenas med villkor som avser skyldighet att

1. sända ett mångsidigt programutbud,
2. utforma sändningarna på ett sådant sätt att dessa blir tillgängliga för per-

soner med funktionsnedsättning, och

3. inte förändra ägarförhållandena och inflytandet i det företag som innehar

tillståndet mer än i begränsad omfattning.

Innan beslut om tillstånd fattas ska den sökande ges tillfälle att ta del av

och yttra sig över de villkor som Myndigheten för press, radio och tv avser att
förena med tillståndet. Ett beslut om tillstånd får inte innehålla andra pro-
gramrelaterade villkor än dem som den sökande godtagit.

28 §

8

Ett tillstånd att sända digital kommersiell radio får överlåtas om Myn-

digheten för press, radio och tv medger det. Ett sådant medgivande får bara
lämnas om

1. förvärvaren uppfyller förutsättningarna i 23 §,

8 Senaste lydelse 2012:702.

background image

8

SFS 2015:808

2. överlåtelsen inte för med sig att ägarkoncentrationen bland dem som har

tillstånd att sända digital kommersiell radio ökar i mer än begränsad omfatt-
ning, och

3. överlåtelsen inte medför en påtaglig minskning av mångfalden i utbudet

av tillståndspliktiga programtjänster.

En överlåtelse som inte medges är utan verkan.

29 §

Den som förvärvar ett tillstånd övertar överlåtarens rättigheter och

skyldigheter enligt denna lag för tiden efter beslutet om medgivande.

Om ett föreläggande enligt 17 kap. 11 § 3 eller 8 har meddelats mot den

tidigare innehavaren, gäller föreläggandet även mot den nya innehavaren.
Myndigheten för press, radio och tv ska i samband med att den medger över-
låtelsen underrätta den nya innehavaren om detta. Om den nya innehavaren
inte underrättas gäller inte föreläggandet. Ett vite som föreläggandet förenats
med gäller inte mot den nya innehavaren.

31 §

Om en tillståndshavare begär att tillståndet ska återkallas, ska tillstån-

det anses ha upphört att gälla den dag en sådan begäran kommit in till Myn-
digheten för press, radio och tv eller den senare dag som tillståndshavaren
angett i sin begäran.

32 §

Försätts en tillståndshavare i konkurs eller träder tillståndshavaren i

likvidation upphör tillståndet att gälla tre månader efter beslutet om konkurs
respektive likvidation. Avlider en tillståndshavare upphör tillståndet att gälla
tre månader efter dödsfallet.

Har en begäran om medgivande till överlåtelse av tillståndet kommit in till

Myndigheten för press, radio och tv innan tillståndet upphört att gälla enligt
första stycket ska begäran prövas.

14 kap.

7 §

9

Den som sänder ljudradio enligt denna lag ska använda en sådan

beteckning för sina sändningar som har godkänts av Myndigheten för press,
radio och tv. Beteckningen ska anges minst en gång varje sändningstimme
eller, om detta inte är möjligt, mellan programmen.

16 kap.

Myndigheten för press, radio och tv:s tillsyn

3 §

Myndigheten för press, radio och tv övervakar att programföretagen föl-

jer sådana villkor som har beslutats med stöd av 4 kap. 9 § 1–4, 6–9, 16 och
17, 11 kap. 3 § andra stycket 1–3, 5–8, 16 och 17 samt 13 kap. 9 § och 27 §
första stycket 3.

Myndigheten för press, radio och tv övervakar även efterlevnaden av

bestämmelserna om exklusiva rättigheter i 5 kap. 9 § och om tillgänglighet i
5 kap. 12 § om beslutet om tillgänglighet har meddelats av myndigheten.

9 Senaste lydelse 2012:702.

background image

9

SFS 2015:808

5 §

Den som sänder tv på annat sätt än genom tråd ska vartannat år, med

början 2011, till Myndigheten för press, radio och tv redovisa hur stor andel
av verksamheten som utgjorts av sådana program som avses i 5 kap. 7 § första
stycket.

6 §

Den som tillhandahåller beställ-tv på annat sätt än genom tråd ska vart

fjärde år, med början 2011, till Myndigheten för press, radio och tv redovisa
vad som har gjorts för att främja framställningen av och tillgången till europe-
iska produktioner enligt 5 kap. 8 §.

7 §

10

På begäran av Myndigheten för press, radio och tv ska den som sänder

tv över satellit lämna upplysningar om vem som äger företaget och hur verk-
samheten finansieras.

8 §

På begäran av Myndigheten för press, radio och tv ska en satellit-

entreprenör lämna upplysningar om vem som är uppdragsgivare, dennes
adress, programtjänstens beteckning samt om hur sändningen över satellit
sker.

9 §

På begäran av Myndigheten för press, radio och tv eller Konsumentom-

budsmannen ska den som bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt
denna lag lämna myndigheterna de upplysningar och handlingar som behövs
för kontrollen av att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen och de villkor
och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

10 §

På begäran av Myndigheten för press, radio och tv ska den som bedri-

ver verksamhet enligt denna lag lämna de upplysningar som behövs för att
myndighetens granskningsnämnd för radio och tv ska kunna bedöma stor-
leken av den särskilda avgiften enligt 17 kap. 6 §.

11 §

Den som i enlighet med 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter

på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden har
spelat in ett program, ska på begäran av Myndigheten för press, radio och tv
eller Konsumentombudsmannen utan kostnad lämna en sådan inspelning till
myndigheten.

12 §

Den som har tillstånd att sända digital kommersiell radio ska årligen

till Myndigheten för press, radio och tv redovisa hur de skyldigheter som
avses i 13 kap. 27 § första stycket 1 och 2 har uppfyllts.

13 §

Den som har förvärvat den exklusiva sändningsrätten till ett sådant

evenemang som anges i 5 kap. 9 § ska omedelbart underrätta Myndigheten
för press, radio och tv om det.

17 kap.

7 §

Den särskilda avgiften ska betalas till Myndigheten för press, radio och

tv inom trettio dagar efter det att avgörandet vunnit laga kraft.

10 Senaste lydelse 2012:702.

background image

10

SFS 2015:808

8 §

Om den särskilda avgiften inte betalas inom den tid som anges i 7 §, ska

Myndigheten för press, radio och tv lämna fordran på den obetalda avgiften
för indrivning. Indrivningen ska ske enligt bestämmelserna i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar m.m.

11 §

11

Den som inte följer de bestämmelser som anges i denna paragraf eller

de beslut som meddelas med stöd av bestämmelserna, får meddelas de före-
lägganden som behövs i enskilda fall för att bestämmelserna ska efterlevas.
Ett föreläggande får förenas med vite. Detta gäller bestämmelser om

1. varning (5 kap. 2 §),
2. tillståndsvillkor enligt 4 kap. 9 § 1–4, 6–9 och 16 samt 11 kap. 3 § andra

stycket 1–3, 5–8 och 16,

3. beteckningar (5 kap. 11 § och 14 kap. 7 §),
4. skyldighet att utforma tv-sändningar, beställ-tv eller sökbar text-tv på ett

sådant sätt att tjänsterna blir tillgängliga för personer med funktionsnedsätt-
ning enligt 5 kap. 12 § och beslut som har meddelats med stöd av den bestäm-
melsen,

5. sändningsplikt eller skyldighet att tillhandahålla kanal för lokala kabel-

sändarorganisationer (9 kap. 1–3 och 5 §§),

6. närradiosändningars innehåll (14 kap. 4 §),
7. skyldighet att lämna vissa upplysningar till Myndigheten för press, radio

och tv (16 kap. 5–8 §§),

8. skyldighet att lämna upplysningar enligt 16 kap. 9 §,
9. skyldighet att lämna upplysningar till Myndigheten för press, radio och

tv enligt 16 kap. 10 §,

10. skyldighet att lämna inspelning enligt 16 kap. 11 §, eller
11. skyldighet att årligen redovisa till Myndigheten för press, radio och tv

enligt 16 kap. 12 §.

Föreläggande enligt första stycket 1, 3, 4, 6, 8 eller 9 får beslutas av gransk-

ningsnämnden för radio och tv. Föreläggande enligt första stycket 2, 4, 5, 7, 8,
10 eller 11 får beslutas av Myndigheten för press, radio och tv.

Föreläggande enligt första stycket 8 eller 10 får även beslutas av Konsu-

mentombudsmannen.

12 §

Myndigheten för press, radio och tv får i ett föreläggande förbjuda till-

ståndshavare att överträda beslut om sändningstid i närradion som har fattats
av myndigheten eller att låta någon annan utnyttja tillståndshavarens sänd-
ningsrätt. Föreläggandet får förenas med vite.

18 kap.

5 §

Tillstånd att sända kommersiell radio får återkallas om

1. tillståndshavaren inte inlett sändningsverksamheten inom sex månader

efter tillståndets början,

2. tillståndshavaren inte utnyttjat rätten att sända eller sänt endast i obetyd-

lig omfattning under en sammanhängande tid av minst fyra veckor,

3. tillståndshavaren väsentligt brutit mot någon av 14 kap. 2 § samt 15 kap.

1–4 och 8–10 §§, eller

11 Senaste lydelse 2012:702.

background image

11

SFS 2015:808

4. domstol har funnit att ett program innefattat ett yttrandefrihetsbrott som

innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten.

Förfogar en fysisk eller juridisk person, utan tillåtelse från Myndigheten

för press, radio och tv, över mer än ett tillstånd för analog kommersiell radio i
ett sändningsområde, direkt eller indirekt genom företag i vilket förvärvaren
har en del som motsvarar minst tjugo procent av samtliga aktier eller andelar
eller genom avtal ensam har ett bestämmande inflytande i, får det eller de till-
stånd återkallas som har lämnats efter det första tillståndet.

Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse trots att till-

ståndshavaren redan har tillstånd att sända analog kommersiell radio i samma
sändningsområde, direkt eller indirekt genom företag i vilket tillståndshava-
ren har en del som motsvarar minst tjugo procent av samtliga aktier eller
andelar eller genom avtal ensam har ett bestämmande inflytande, får tillstån-
det återkallas endast om beslutet om överlåtelsen grundats på felaktiga eller
ofullständiga uppgifter från tillståndshavaren. Återkallelsen ska då avse det
eller de tillstånd som överlåtits.

Om staten, landsting eller kommuner innehar ett tillstånd att sända kom-

mersiell radio på det sätt som anges i 13 kap. 4 § andra stycket ska Myndighe-
ten för press, radio och tv återkalla det tillståndet.

19 kap.

1 §

12

Mål om återkallelse av tillstånd på grund av överträdelse av villkor

som meddelats med stöd av 4 kap. 8 §, 9 § 10–12, 11 kap. 3 § första stycket
eller andra stycket 9–12 och om överträdelse av 5 kap. 1, 2 och 4 §§ eller
14 kap. 1 § ska på talan av Justitiekanslern prövas av allmän domstol.

I övriga fall prövas ärenden om återkallelse av tillstånd av Myndigheten för

press, radio och tv.

Ärenden om ändring av tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller till-

stånd som meddelats av regeringen att sända ljudradio prövas av den som
meddelat tillståndet.

2 §

Har tillståndet lämnats av regeringen, får en fråga om återkallelse prö-

vas först efter anmälan av regeringen, om inte tillståndshavaren själv begärt
att tillståndet ska återkallas.

Har tillståndet lämnats av Myndigheten för press, radio och tv får en fråga

om återkallelse tas upp

1. på begäran av tillståndshavaren,
2. på eget initiativ av den som är behörig att pröva frågan, eller
3. efter anmälan av granskningsnämnden för radio och tv på grund av över-

trädelse av bestämmelse i denna lag eller av villkor för tillstånd som ska gran-
skas av nämnden enligt 16 kap. 2 §.

En fråga om ändring av tillstånd får, förutom på begäran av tillståndshava-

ren, tas upp på eget initiativ av den som är behörig att pröva frågan.

Innan Myndigheten för press, radio och tv fattar beslut i ett ärende om åter-

kallelse på grund av överträdelse av bestämmelse i denna lag eller av villkor
för tillstånd som ska granskas av granskningsnämnden för radio och tv enligt
16 kap. 2 §, ska myndigheten begära ett yttrande från nämnden. Tillståndet
får återkallas endast om nämnden finner att överträdelsen är väsentlig.

12 Senaste lydelse 2012:702.

background image

12

SFS 2015:808

20 kap.

1 §

Beslut enligt denna lag av Myndigheten för press, radio och tv får över-

klagas hos allmän förvaltningsdomstol, om det gäller

1. tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller närradio,
2. fördelning av sändningstid i närradion,
3. ändring eller återkallelse av tillstånd, eller
4. beslut att inte medge överlåtelse av tillstånd att sända tv eller sökbar

text-tv.

Beslut som avses i första stycket gäller omedelbart, om inte något annat

bestäms.

2 §

Beslut av Myndigheten för press, radio och tv om kommersiell radio får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om det gäller beslut om att

1. avslå en ansökan om tillstånd,
2. inte medge överlåtelse av ett tillstånd,
3. återkalla ett tillstånd, och
4. en delägare i handelsbolag ska anses som betalningsansvarig enligt

13 kap. 16 §.

Mål om överklagande av beslut som avses i första stycket 1 och 3 ska hand-

läggas skyndsamt.

Beslut som avses i första stycket 2 och 3 gäller omedelbart, om inte något

annat bestäms.

3 §

Följande beslut av Myndigheten för press, radio och tv får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol:

1. beslut om beteckningar enligt 5 kap. 11 § och 14 kap. 7 §,
2. beslut enligt 5 kap. 12 § om tillgänglighet för personer med funktions-

nedsättning,

3. förordnande av lokala kabelsändarorganisationer enligt 9 kap. 5 §,
4. beslut om återkallelse av ett förordnande enligt 18 kap. 6 §, och
5. beslut enligt 9 kap. 7 § om undantag från sändningsplikt och skyldighet

att tillhandahålla sändningsutrymme för lokala kabelsändarorganisationer.

Beslut som anges i första stycket 2 och 3 gäller omedelbart, om inte något

annat bestäms.

4 §

Beslut av Myndigheten för press, radio och tv, granskningsnämnden för

radio och tv eller Konsumentombudsmannen om förelägganden som har för-
enats med vite enligt 17 kap. 10 §, 11 § första stycket och 12 § får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Förelägganden enligt 17 kap. 10 §, 11 § första stycket 2, 3, 6 och 8 samt

12 § gäller omedelbart, om inte något annat bestäms.

6 §

Andra beslut av Myndigheten för press, radio och tv och gransknings-

nämnden för radio och tv än de som anges i 1–4 §§ får inte överklagas.

7.

13 Den som sänder kommersiell radio och omfattas av punkten 6 ska

betala avgift

13 Senaste lydelse 2011:1558.

background image

13

SFS 2015:808

a) enligt 15–17 §§ i den upphävda lokalradiolagen (1993:120), om tillstån-

det ursprungligen meddelades före den 1 juli 2001, eller

b) enligt 4 b § lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och

radions område, om tillståndet ursprungligen meddelades efter den 1 juli
2001.

När Myndigheten för press, radio och tv tillämpar 17 § andra stycket i den

upphävda lokalradiolagen i fråga om den avgift som avses i första stycket a,
ska myndigheten för varje tillståndshavare göra en proportionell minskning
av avgiften så att det totala avgiftsuttaget per år för samtliga tillstånd minskas
med sammanlagt 12 miljoner kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015