SFS 2015:809 Lag om ändring i lagen (2015:662) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

150809.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:662) om ändring i radio-
och tv-lagen (2010:696);

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 30 § radio- och tv-lagen

(2010:696) i stället för lydelsen enligt lagen (2015:662) om ändring i den
lagen ska ha följande lydelse.

13 kap.

30 §

Ett tillstånd att sända kommersiell radio gäller i åtta år.

Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för press, radio och tv besluta

att ett tillstånd ska gälla för kortare tid.

Giltighetstiden för tillståndsvillkor får vara kortare än tillståndstiden.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2015/16:1, utg.omr.1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62.

SFS 2015:809

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015