SFS 2015:811 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

150811.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden;

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1559) med före-

skrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områ-
den

2

dels att 3 kap. 3, 4, 13, 14, 17–19, 21–24 och 27 §§ och rubriken närmast

före 3 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 1 § ska lyda ”Sändningar med tillstånd

av regeringen samt sändningar av tv-program med tillstånd av Myndigheten
för press, radio och tv som meddelats för en längre tid än två veckor”.

3 kap.

Andra sändningar med tillstånd av Myndigheten för press, radio och tv

3

3 §

4

Varje sammanslutning som avser att sända ljudradio med stöd av 12

kap. radio- och tv-lagen (2010:696) ska utse en utgivare för program-
verksamheten. Detsamma gäller innehavare av tillstånd till sådana sändningar
som anges i 4 kap. 13 § och 11 kap. 1 § andra stycket radio- och tv-lagen samt
innehavare av tillstånd enligt 13 kap. samma lag. Sammanslutningen eller till-
ståndshavaren ska till Myndigheten för press, radio och tv anmäla vem som är
utgivare.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans eller

hennes uppdrag upphör, ska sammanslutningen eller tillståndshavaren ome-
delbart utse en ny utgivare. Denne ska anmälas så som föreskrivs i första
stycket.

4 §

5

En ställföreträdare för utgivaren ska vara godkänd av den sammanslut-

ning som har utsett utgivaren eller av den som innehar tillståndet. Utgivaren
ska till Myndigheten för press, radio och tv anmäla vem som är ställföreträ-
dare.

1 Prop. 2015/16:1, utg.omr.1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:60.

2 Lagen omtryckt 2002:911.

3 Senaste lydelse 2010:737.

4 Senaste lydelse 2010:737.

5 Senaste lydelse 2010:737.

SFS 2015:811

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:811

13 §

6

Den som utser utgivare av andra radioprogram i trådsändningar än

som avses i 12 § ska anmäla vem som har utsetts till Myndigheten för press,
radio och tv.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans eller

hennes uppdrag upphör, ska en ny utgivare omedelbart utses. Denne ska
anmälas så som föreskrivs i första stycket.

14 §

7

En ställföreträdare för utgivaren ska vara godkänd av den som har

utsett utgivaren. Utgivaren ska anmäla vem som är ställföreträdare till Myn-
digheten för press, radio och tv.

17 §

8

Beträffande program som direktsänds får den som ska utse utgivare

besluta att, i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet
själv ska svara för yttrandefrihetsbrott som han eller hon begår. Ett sådant
beslut ska före sändningen meddelas de berörda och antecknas i ett särskilt
register hos den som bedriver sändningsverksamheten. Anteckningen ska
innehålla uppgifter om namn, födelsetid och bostadsadress för var och en som
avses med beslutet. Om inte detta sker, är beslutet utan verkan.

Ett utdrag ur registret ska genast sändas till Myndigheten för press, radio

och tv varje gång ett beslut har antecknats i det.

18 §

9

Bestämmelserna i 12–15 §§ tillämpas också i fråga om sådant tillhan-

dahållande av information som avses i 1 kap. 9 § första stycket yttrandefri-
hetsgrundlagen. Den som bedriver sådan verksamhet ska till Myndigheten för
press, radio och tv anmäla vilket namn databasen har. I fråga om sådant till-
handahållande som avses i 1 kap. 9 § första stycket 1 och 2 yttrandefrihets-
grundlagen ska namnet innehålla databasens domännamn eller motsvarande
uppgift. När ett sådant programföretag som har tillstånd enligt 4 kap. 3 § eller
11 kap. 1 § första stycket radio- och tv-lagen (2010:696) att sända radiopro-
gram också driver verksamhet enligt 1 kap. 9 § första stycket yttrandefrihets-
grundlagen, ska i stället för vad som anges i 1 § första stycket gälla att

– utgivare ska utses för verksamheten,
– uppgift om vem som är utgivare, och i förekommande fall ställföre-

trädare, ska antecknas i register hos programföretaget.

19 §

10

Utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket

yttrandefrihetsgrundlagen utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv på
ansökan av den som bedriver verksamheten.

En ansökan ska innehålla uppgift om databasens namn, vem som bedriver

verksamheten, från vilken ort överföringarna eller uppspelningarna utgår och
vem som utsetts till utgivare samt, i förekommande fall, ställföreträdare för
utgivaren. I fråga om sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § första
stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen ska namnet innehålla databasens
domännamn eller motsvarande uppgift.

Ansökan ska också innehålla en teknisk beskrivning av verksamheten. Av

beskrivningen ska det framgå hur information tillhandahålls allmänheten.

6 Senaste lydelse 2010:737.

7 Senaste lydelse 2010:737.

8 Senaste lydelse 2010:737.

9 Senaste lydelse 2010:1437.

10 Senaste lydelse 2010:1437.

background image

3

SFS 2015:811

Beskrivningen ska ha sådan omfattning att det framgår om verksamheten
uppfyller förutsättningarna enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrande-
frihetsgrundlagen.

Till en ansökan ska det fogas bevis att utgivaren uppfyller de behörig-

hetsvillkor som anges i yttrandefrihetsgrundlagen och att utgivaren har åtagit
sig uppdraget.

21 §

11

I god tid innan ett utgivningsbevis förfaller enligt 1 kap. 9 § tredje

stycket yttrandefrihetsgrundlagen ska Myndigheten för press, radio och tv till
den som bedriver verksamheten sända en påminnelse om att bevisets giltig-
hetstid är begränsad till tio år och att beviset förfaller, om en ansökan om för-
nyelse av beviset inte har kommit in till myndigheten före tioårsperiodens
utgång.

Beslut om att ett utgivningsbevis ska anses förfallet vid tioårsperiodens

utgång meddelas av Myndigheten för press, radio och tv.

En ansökan om förnyelse av ett utgivningsbevis får göras tidigast ett år före

och senast på dagen för tioårsperiodens utgång. För en ansökan om förnyelse
gäller i övrigt samma bestämmelser som för den första ansökan. Om en ansö-
kan om förnyelse har gjorts i rätt tid, fortsätter beviset att gälla till dess att
beslutet med anledning av ansökan har vunnit laga kraft.

22 §

12

Om de förhållanden som avses i 19 § andra–fjärde styckena ändras,

ska den som bedriver verksamheten genast anmäla detta till Myndigheten för
press, radio och tv.

23 §

13

I 1 kap. 9 § tredje stycket yttrandefrihetsgrundlagen föreskrivs i vilka

fall utgivningsbevis får återkallas. Om ett utgivningsbevis inte borde ha utfär-
dats på grund av risk för förväxling med namn på en annan verksamhet, får
beviset dock återkallas endast om det inom sex månader sedan beviset utfär-
dades visas att ansökan borde ha avslagits på grund av denna risk.

Beslut om återkallelse av utgivningsbevis meddelas av Myndigheten för

press, radio och tv. I ärenden om återkallelse ska den som bedriver verksam-
heten och utgivaren få tillfälle att yttra sig, om det är möjligt.

24 §

14

Beslut av Myndigheten för press, radio och tv i ärenden om utgiv-

ningsbevis får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

27 §

15

Myndigheten för press, radio och tv ska föra register över verk-

samheter enligt 1 kap. 9 § första och andra styckena yttrandefrihets-
grundlagen. Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling. Det
får innehålla uppgifter om

1. databasens namn,
2. vem som bedriver verksamheten,
3. från vilken ort överföringarna eller uppspelningarna utgår,

11 Senaste lydelse 2010:737.

12 Senaste lydelse 2010:737.

13 Senaste lydelse 2010:737.

14 Senaste lydelse 2010:737.

15 Senaste lydelse 2010:1437.

background image

4

SFS 2015:811

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

4. vem som utsetts till utgivare och, i förekommande fall, ställföreträdare

för utgivaren,

5. en teknisk beskrivning av verksamheten, och
6. tidpunkt för utfärdande och förnyelse av utgivningsbevis.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

;