SFS 2015:812 Lag om rapportering av betalningar till myndigheter

150812.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om rapportering av betalningar till myndigheter;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offentlig-
görande av rapporter om betalningar till myndigheter.

Med myndigheter jämställs företag som står i ett förhållande till en myn-

dighet som motsvarar förhållandet mellan ett dotterföretag och ett moderföre-
tag.

Lagen är tillämplig på
1. aktiebolag och handelsbolag som är större företag eller moderföretag i

större koncerner enligt 1 kap. 3 § årsredovisningslagen (1995:1554),

2. företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och

3. företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1560) om års-

redovisning i försäkringsföretag.

Uttryck i lagen

2 § I denna lag avses med

1. företag med verksamhet i utvinningsindustrin: företag som bedriver

prospektering, utveckling, utvinning och därmed jämförlig verksamhet som
avser olja, naturgas, kol, torv, sand, grus, sten, lera, salt, eller metallmalmer
eller andra mineraler,

2. företag med verksamhet inom avverkning av naturskog: företag som

avverkar naturskog eller som utför transporter för sådan avverkning,

3. projekt: en eller flera operativa verksamheter som styrs av ett enda avtal

eller flera i väsentlig grad sammankopplade avtal och ligger till grund för
betalningsansvar gentemot en myndighet.

1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om års-
bokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:812

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:812

Rapport på företagsnivå

3 § Ett företag med verksamhet i utvinningsindustrin eller inom avverkning
av naturskog ska senast sex månader efter räkenskapsårets utgång upprätta en
rapport över sådana betalningar till myndigheter som anges i 5 § och som
företaget har gjort under räkenskapsåret.

Ett företag som ingår i en koncern behöver inte upprätta någon rapport om

betalningarna omfattas av en rapport på koncernnivå som moderföretaget
upprättar enligt denna lag eller motsvarande bestämmelser i en annan med-
lemsstat inom Europeiska unionen.

Rapport på koncernnivå

4 § Om något av företagen i en koncern bedriver verksamhet i utvinningsin-
dustrin eller inom avverkning av naturskog, ska moderföretaget senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång upprätta en rapport över sådana betal-
ningar till myndigheter som anges i 5 § och som något av koncernföretagen
har gjort under räkenskapsåret.

Företaget behöver inte upprätta någon rapport om det är ett dotterföretag

och betalningarna omfattas av en rapport på koncernnivå som ett moderföre-
tag upprättar enligt denna lag eller motsvarande bestämmelser i en annan
medlemsstat inom Europeiska unionen.

Rapporten behöver inte omfatta betalningar från koncernföretag som med

stöd av 7 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) inte omfat-
tas av koncernredovisningen för räkenskapsåret.

Rapportens innehåll

5 § Rapporten ska innehålla upplysningar om sådana betalningar för verk-
samheten som utgör

1. ersättning för produktionsrättigheter,
2. skatt som tas ut från företag på inkomst, produktion eller vinst från före-

tag och inte är skatt på fysiska personers inkomst och inte heller mervärdes-
skatt, omsättningsskatt eller annan skatt på konsumtion,

3. royalty,
4. utdelning,
5. kontrakts-, upptäckts- eller produktionsbonus,
6. ersättning för licens eller koncession, eller
7. betalning för infrastrukturförbättringar.
Det sammanlagda beloppet av de betalningar som har gjorts till varje myn-

dighet ska anges. Om vissa betalningar har avsett ett särskilt projekt, ska det
sammanlagda beloppet av de betalningarna anges. Om betalningsskyldig-
heten har uppstått på företagsnivå, behöver betalningarna dock inte redovisas
per projekt. I samtliga fall ska det anges hur stor del som avser var och en av
de typer av betalningar som anges i första stycket 1–7.

Om en betalning har gjorts på annat sätt än med pengar, ska uppgift lämnas

om värdet och, i tillämpliga fall, volymen. I en not ska det förklaras hur betal-
ningens värde har beräknats.

background image

3

SFS 2015:812

6 § En betalning som, ensam eller tillsammans med andra sammanhäng-
ande betalningar, är mindre än 860 000 kronor under ett räkenskapsår behöver
inte tas med i rapporten.

7 § En rapport ska återge en betalnings eller en verksamhets verkliga inne-
börd.

Offentliggörande

8 § Rapporten ska offentliggöras genom att en bestyrkt kopia på svenska
ges in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Med
bestyrkt kopia jämställs ett elektroniskt original.

En rapport som har upprättats av ett aktiebolag ska registreras i aktie-

bolagsregistret av Bolagsverket. Registreringen ska vara på svenska. Om det
bolag som registreringen avser begär det, ska registreringen dessutom göras
på ett annat officiellt språk inom Europeiska unionen eller på norska eller
isländska.

9 § Rapporten får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om

1. elektronisk överföring till Bolagsverket, och
2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet.

Rapportering enligt tredjelands bestämmelser

10 § Ett företag behöver inte upprätta någon rapport enligt denna lag, om
det i stället

1. upprättar och offentliggör en rapport i enlighet med ett tredjelands

rapporteringskrav som Europeiska kommissionen har bedömt som likvärdiga
med kraven inom Europeiska unionen, och

2. offentliggör rapporten i Sverige enligt 8 §.

Vite

11 § Om ett företag inte ger in en rapport enligt denna lag, kan Bolagsverket
förelägga den som ensam eller tillsammans med någon annan är skyldig att ge
in rapporten att fullgöra sin skyldighet.

Föreläggandet får förenas med vite.
Frågor om utdömande av vite prövas av Bolagsverket.

Överklagande

12 § Bolagsverkets beslut enligt 8 och 11 §§ får överklagas till allmän för-
valtningsdomstol. Överklagandet ska ges in till Bolagsverket inom två måna-
der från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

4

SFS 2015:812

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)