SFS 2015:815 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

150815.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 1 §, 5 kap. 8 § och 11 kap.

12 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

2

En medlem som har avgått har rätt att sex månader efter avgången få ut

sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Be-
loppet får dock inte överstiga vad som avser honom eller henne i förhållande
till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräkning
som hänför sig till tiden för avgången. Vid beräkningen av föreningens egna
kapital ska det bortses från uppskrivningsfonden, reservfonden, kapitalan-
delsfonden, fonden för utvecklingsutgifter och förlagsinsatserna. I en kredit-
marknadsförening får utbetalningar av insatsbelopp dock ske tidigast sex
månader efter medlemmens avgång och verkställas bara en gång per kvartal
och efter Finansinspektionens tillstånd. Ett insatsbelopp i ett institut för elek-
troniska pengar får betalas ut bara när det kan ske med hänsyn till bestämmel-
serna i lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Den som har avgått har vidare rätt att i samma ordning som övriga med-

lemmar få ut vad som avser honom eller henne av beslutad vinstutdelning.

Går föreningen i likvidation inom sex månader från avgången eller med-

delas inom samma tid beslut om att försätta föreningen i konkurs, ska rätten
för den som har avgått att få ut medlemsinsatser bedömas enligt grunderna för
reglerna om skifte av föreningens tillgångar.

En medlems rätt enligt första–tredje styckena får begränsas i stadgarna.

Detta gäller dock inte i sådana fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket eller
12 kap. 20 §.

I fall som avses i första stycket fjärde meningen ska Finansinspektionen ge

tillstånd till utbetalning, om inte kreditmarknadsföreningens förmåga att full-
göra sina förpliktelser äventyras.

1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

2 Senaste lydelse 2011:761.

SFS 2015:815

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:815

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

5 kap.

8 §

3

Inlösen enligt 7 § sker till det belopp som utgör insatsens storlek enligt

förlagsandelsbeviset eller, för förlagsandelar som har registrerats hos en cen-
tral värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument, insatsens storlek enligt registreringen. Beloppet får dock
inte överstiga det som av föreningens eget kapital enligt den senast fastställda
balansräkningen, utan anlitande av uppskrivningsfonden, reservfonden, kapi-
talandelsfonden eller fonden för utvecklingsutgifter, avser andelen i förhål-
lande till övriga förlagsinsatser.

Om föreningen försätts i konkurs på en ansökan som görs inom ett år efter

inlösen, ska det som föreskrivs i 4 kap. 2 § om återbetalning tillämpas i fråga
om förlagsinsatsen. Detta gäller dock inte förlagsinsatser som har kunnat
lösas in utan föregående uppsägning.

11 kap.

12 §

4

Likvidatorerna ska för varje räkenskapsår avge en årsredovisning,

som ska läggas fram på den ordinarie föreningsstämman för godkännande. I
fråga om likvidatorernas redovisning och dess behandling på förenings-
stämman tillämpas inte 7 kap. 4 § andra stycket 1 och 2 denna lag, 2 kap. 1 §
andra stycket, 5 kap. 20, 37–44 och 48 §§ och 6 kap. 5 § årsredovisningslagen
(1995:1554) eller 2 kap. 1 §, 5 kap. 2 § 4 och 6 kap. 3 § lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

I balansräkningen tas det egna kapitalet upp i en post. Balansräkningen ska

dock innehålla uppgift om insatskapitalet, i förekommande fall fördelat på
medlemsinsatskapital och förlagsinsatskapital.

En tillgång får inte tas upp till ett högre värde än den beräknas inbringa

efter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas in-
bringa ett väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp i balans-
räkningen eller om det för en skuld eller en likvidationskostnad kan beräknas
gå åt ett belopp som väsentligt avviker från den redovisade skulden eller av-
sättningen, ska det beräknade beloppet anges vid tillgångs- eller skuld- eller
avsättningsposten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:870.

4 Senaste lydelse 1999:1094.