SFS 2015:816 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

150816.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 2 § stiftelselagen

(1994:1220) ska ha följande lydelse.

7 kap.

2 §

Vid beräkningen av värdet av stiftelsens tillgångar ska det i den balans-

räkning som avses i 1 § lämnas uppgift om den ökning av tillgångarnas sam-
manlagda värde som skulle följa om de redovisades till försäljningsvärdet
med avdrag för försäljningskostnaderna. Sådana anläggningstillgångar som
undergår fortlöpande värdeminskning ska dock tas upp till anskaffningsvärdet
minskat med nödvändiga avskrivningar och nedskrivningar, om man därige-
nom får ett högre värde.

Vid beräkningen av summan av stiftelsens skulder ska hänsyn inte tas till

skulder på grund av statligt stöd för vilket återbetalningsskyldigheten är be-
roende av stiftelsens ekonomiska ställning, om stödet, för det fall att stiftelsen
försätts i konkurs eller träder i likvidation, ska återbetalas först sedan övriga
skulder till fullo har betalats.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

SFS 2015:816

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015