SFS 2015:820 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

150820.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Pensionsmyndighetens
premiepensionsverksamhet;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1998:710) med vissa be-

stämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

2 ska ha

följande lydelse.

5 §

3

I Pensionsmyndighetens årsredovisning ska en särskild redovisning för

premiepensionsverksamheten ingå. För denna redovisning ska följande be-
stämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag till-
lämpas.

– 1 kap. 2 § om hänvisningar till årsredovisningslagen (1995:1554),
– 1 kap. 3 § om vissa definitioner,
– 2 kap. 1 § om skyldighet att ta in en resultatanalys i årsredovisningen,
– 2 kap. 2 § om årsredovisningens innehåll m.m. när det gäller hänvisning-

arna till bestämmelserna i 2 kap. 1–6 §§ årsredovisningslagen,

– 3 kap. om balans- och resultaträkning,
– 4 kap. 1 § om värderingsregler när det gäller hänvisningarna till bestäm-

melserna i 4 kap. 14 a–15 a §§ årsredovisningslagen,

– 4 kap. 2 § 11–14 om hur värderingsreglerna ska tillämpas på ett försäk-

ringsföretags tillgångar,

– 4 kap. 4–9 §§ om värderingsregler,
– 5 kap. 1 § om noter m.m. med undantag av hänvisningarna till 5 kap. 3, 4,

8, 11, 12, 20, 25, 36–44 och 48 §§ årsredovisningslagen,

– 5 kap. 2–6 §§ om noter m.m.,
– 6 kap. om förvaltningsberättelse och resultatanalys, och
– 10 kap. 1 § om överklagande av Finansinspektionens beslut.
Om myndigheten företräder staten som ägare av ett eller flera företag, i

vilka staten har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 4 § första, andra eller
tredje stycket årsredovisningslagen (1995:1554), ska myndigheten även upp-
rätta en koncernredovisning med tillämpning av bestämmelserna om sådan
redovisning i 7 kap. 2–4 §§ lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första och andra styck-

ena ska myndigheten anses som ett livförsäkringsföretag. Det som sägs om
intresseföretag och gemensamt styrda företag ska avse företag i vilka staten

1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2009:999.

3 Senaste lydelse 2010:2061.

SFS 2015:820

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:820

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 5 respektive 5 a § årsredovis-
ningslagen, om myndigheten företräder staten som ägare. Det som sägs om
företagets verkställande direktör ska avse myndighetens chef.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)