SFS 2015:822 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

150822.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisionslagen (1999:1079);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § revisionslagen (1999:1079) ska

ha följande lydelse.

6 §

Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till

företaget. Bestämmelser om berättelsens innehåll och den tidpunkt då den ska
lämnas till företagsledningen finns i 27�32 §§.

Om företaget är ett moderföretag, ska revisorn även lämna en koncernrevi-

sionsberättelse enligt bestämmelserna i 33 §. Detta gäller inte om moderföre-
taget enligt 7 kap. 2, 3 eller 3 a § årsredovisningslagen (1995:1554) inte behö-
ver upprätta koncernredovisning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

SFS 2015:822

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015