SFS 2015:824 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

150824.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 31 §, 12 kap. 1 och 4 §§,

22 kap. 27 § och 25 kap. 37 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande ly-
delse.

9 kap.

31 §

2

Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredo-

visningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredo-
visning. I uttalandet ska det särskilt anges

1. om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och

ställning, och

2. om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga de-

lar.

Om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar som ska

lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, ska revisorn ange detta och,
om det är möjligt, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om revision av en sådan bolags-

styrningsrapport som avses i 6 kap. 6 § årsredovisningslagen (1995:1554). I
den delen ska revisionsberättelsen i stället innehålla ett uttalande om huruvida
en sådan rapport har upprättats eller inte. När det gäller sådana upplysningar i
rapporten som avses i 6 kap. 6 § andra stycket 2�6 årsredovisningslagen, ska
berättelsen vidare innehålla ett uttalande om huruvida upplysningarna är för-
enliga med årsredovisningens övriga delar och i överensstämmelse med till-
lämplig lag om årsredovisning. Om upplysningarna innehåller väsentliga fel,
ska revisorn ange detta och peka på vilka slags fel det rör sig om.

12 kap.

1 §

Vid fondemission ökas aktiekapitalet genom att

1. belopp överförs från uppskrivningsfonden, reservfonden, fonden för ut-

vecklingsutgifter eller fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräk-
ningen, eller

2. värdet av en anläggningstillgång skrivs upp.

1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

2 Senaste lydelse 2009:37.

SFS 2015:824

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:824

Vid beräkning av utrymmet för fondemission enligt första stycket 1 ska

ändringar i det bundna egna kapitalet och värdeöverföringar som har skett ef-
ter balansdagen beaktas.

En fondemission kan ske med eller utan utgivande av nya aktier.

4 §

I förslaget till beslut om fondemission ska följande anges:

1. det belopp som aktiekapitalet ska ökas med,
2. om nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet, och
3. i vilken utsträckning det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska till-

föras aktiekapitalet

a. från fritt eget kapital,
b. från reservfonden,
c. från uppskrivningsfonden,
d. från fonden för utvecklingsutgifter, eller
e. genom uppskrivning av värdet på en anläggningstillgång.

22 kap.

27 §

Om majoritetsaktieägaren har begärt att såväl en tvist om inlösen av

aktier som en tvist om inlösen av teckningsoptioner eller konvertibler ska av-
göras av skiljemän, ska tvisterna handläggas i samma skiljeförfarande.

I en tvist om inlösen av teckningsoptioner eller konvertibler ska 1�11 §§

och 15�25 §§ tillämpas.

Om en tvist om inlösen avser såväl aktier som teckningsoptioner eller kon-

vertibler och en god man enligt 8 § har utsetts, är han eller hon också behörig
att företräda frånvarande innehavare av teckningsoptioner eller konvertibler.

25 kap.

37 §

3

Likvidatorn ska för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning, som

ska läggas fram på årsstämman. I fråga om stämman och redovisningen ska
följande bestämmelser inte tillämpas:

7 kap. 11 § 2 denna lag,
2 kap. 1 § andra stycket, 5 kap. 20, 37�44 och 48 §§, 6 kap. 2 § första

stycket och 5 § årsredovisningslagen (1995:1554),

5 kap. 2 § 4 och 6 kap. 3 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditin-

stitut och värdepappersbolag, samt

5 kap. 2 § 6 och 7 och 6 kap. 2 och 3 §§ lagen (1995:1560) om årsredovis-

ning i försäkringsföretag.

I balansräkningen får det egna kapitalet tas upp i en post. Balansräkningen

ska innehålla uppgift om aktiekapitalet, i förekommande fall fördelat på olika
aktieslag.

En tillgång får inte tas upp till högre värde än den beräknas inbringa efter

avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas inbringa ett
väsentligt högre belopp än det värde som tas upp i balansräkningen, ska det
beräknade beloppet anges särskilt vid tillgångsposten. Om en skuld eller lik-
vidationskostnad kan beräknas kräva ett belopp som väsentligt avviker från
vad som har redovisats som skuld, ska det beräknade beloppet anges vid
skuldposten.

3 Senaste lydelse 2010:2071.

background image

3

SFS 2015:824

Bestämmelserna om koncernredovisning och om delårsrapport i tillämplig

lag om årsredovisning ska inte tillämpas på bolag i likvidation.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015