SFS 2015:826 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

150826.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 21 och 48 §§, 12 kap. 76 §

och 13 kap. 29 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

11 kap.

21 §

För ett livförsäkringsaktiebolag som driver verksamhet utan villkor om

vinstutdelning i bolagsordningen och som ska övergå till vinstutdelande verk-
samhet får sådana villkor om vinstutdelning som avses i 20 § godkännas bara
om uppskrivningsfonden, konsolideringsfonden, kapitalandelsfonden, fonden
för verkligt värde, fonden för utvecklingsutgifter och andra övervärden i bola-
get, med avdrag för aktiekapitalet och överkursfonden, gottskrivs försäkrings-
tagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringarna som åter-
bäring eller på annat sätt.

48 §

Utöver det som föreskrivs i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551)

om kontrollbalansräkningens innehåll gäller för försäkringsaktiebolag föl-
jande.

Vid beräkningen av det egna kapitalets storlek ska det lämnas uppgift om

den ökning av tillgångarnas sammanlagda värde som skulle följa om de redo-
visades till försäljningsvärdet med avdrag för de förväntade försäljningskost-
naderna. I fråga om sådana tillgångar som anges i 4 kap. 2 § 4 och 5 lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag gäller att de tas upp till
anskaffningsvärdet minskat med nödvändiga avskrivningar och nedskriv-
ningar, om ett högre värde fås genom detta.

Värdehandlingar som används för skuldtäckning enligt 6 kap. 3 § 1–4, 9–11,

16 och 17 får tas upp till högre värde än det som följer av lagen om årsredo-
visning i försäkringsföretag. Detta gäller bara om värdehandlingarna kan av-
yttras till detta högre värde vid sådana tidpunkter att förutsättningarna att in-
fria de försäkringsåtaganden som värdehandlingarna säkerställer kan anses
tillfredsställande.

Andra värdehandlingar än de som avses i tredje stycket och som utgörs av

reversfordringar som ska betalas eller kan sägas upp till betalning av försäk-
ringsaktiebolaget först efter längre tid än ett år får, om det finns särskilda skäl
för det, tas upp över det verkliga värdet, dock högst till anskaffningsvärdet.

1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

SFS 2015:826

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:826

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

12 kap.

76 §

I 11 kap. 12 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska för-

eningar anges att vissa bestämmelser inte ska tillämpas på likvidatorernas års-
redovisning och dess behandling på stämman. Bestämmelserna i 5 kap. 1 §
och 2 § 6 och 7 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag om
tillämpning av 5 kap. 20, 37–44 och 48 §§ årsredovisningslagen (1995:1554)
ska inte heller tillämpas.

13 kap.

29 §

I 11 kap. 12 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska för-

eningar anges att vissa bestämmelser inte ska tillämpas på likvidatorernas års-
redovisning och dess behandling på stämman. Bestämmelserna i 5 kap. 1 §
och 2 § 6 och 7 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag om
tillämpning av 5 kap. 20, 37–44 och 48 §§ årsredovisningslagen (1995:1554)
ska inte heller tillämpas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)