SFS 2015:827 Förordning om rapportering av betalningar till myndigheter

150827.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om rapportering av betalningar till myndigheter;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Elektronisk ingivning

1 §

Bolagsverket får meddela föreskrifter enligt 9 § lagen (2015:812) om

rapportering av betalningar till myndigheter.

Kungörande

2 §

När en rapport enligt lagen (2015:812) om rapportering av betalningar

till myndigheter har getts in, ska Bolagsverket kungöra detta i en tidning som
myndigheten ger ut. Kungörandet ska ske senast månaden efter den då rap-
porten har godtagits av myndigheten.

Kungörelsen ska innehålla uppgift om
1. namn och organisationsnummer på det företag som rapporten avser eller,

i fråga om en rapport på koncernnivå, namn och organisationsnummer på mo-
derföretaget,

2. sista dagen av det räkenskapsår som handlingarna avser, och
3. den tidpunkt då handlingen gavs in till Bolagsverket och diarienummer

eller motsvarande ärendebeteckning.

I fråga om aktiebolag ska en kungörelse ske på samma språk som registre-

ringen i aktiebolagsregistret.

Förvaring av ingivna handlingar

3 §

Rapporter som har getts in till Bolagsverket enligt lagen (2015:812) om

rapportering av betalningar till myndigheter får föras över till ett maskinläs-
bart medium. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos Bolagsverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om års-
bokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direk-
tiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:827

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:827

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

;