SFS 2015:828 Förordning om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

150828.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1145) om
redovisning av nätverksamhet;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att 4 a § förordningen (1995:1145) om redovisning

av nätverksamhet

1 ska ha följande lydelse.

4 a §

2

I noter till årsrapporten ska upplysning lämnas om följande uppgifter

om intresseföretag och sådana gemensamt styrda företag som det rapporte-
rande företaget är delägare i:

1. inköp och försäljning som avser intresseföretag och gemensamt styrda

företag,

2. intäkter från övriga värdepapper och fordringar som avser intresseföre-

tag och gemensamt styrda företag som utgör anläggningstillgångar,

3. övriga ränteintäkter och liknande intäkter som härrör från intresseföretag

och gemensamt styrda företag,

4. räntekostnader och liknande kostnader som avser intresseföretag och ge-

mensamt styrda företag,

5. andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag som avser kort-

fristiga placeringar, och

6. ställda säkerheter och ansvarsförbindelser till förmån för intresseföretag

och gemensamt styrda företag.

Uttrycken intresseföretag och gemensamt styrda företag har samma bety-

delse som i årsredovisningslagen (1995:1554).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:865.

2 Senaste lydelse 1999:11.

SFS 2015:828

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015