SFS 2015:829 Förordning om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

150829.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1600) om
årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag
och försäkringsföretag;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1995:1600) om årsredovis-

ning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag ska ha följ-
ande lydelse.

12 §

1

Finansinspektionen prövar frågor som avses i

1. 4 kap. 2 § 1, 5 kap. 2 § 3 och 7 kap. 3 § 2 lagen (1995:1559) om årsredo-

visning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och

2. 1 kap. 1 § tredje stycket, 4 kap. 2 § 5 b och 10, 5 kap. 2 § 5 och 7 kap.

3 § 5 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 1999:1161.

SFS 2015:829

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015