SFS 2015:830 Förordning om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor

150830.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa
årsredovisningsfrågor;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att 1 a, 6 och 7 §§ förordningen (1995:1633) om

vissa årsredovisningsfrågor ska ha följande lydelse.

1 a §

1

Bolagsverket får meddela föreskrifter enligt 8 kap. 3 a § årsredovis-

ningslagen (1995:1554).

6 §

2

Registreringsmyndigheten ska pröva frågor om tillstånd som avses i

3 kap. 11 § andra stycket, 5 kap. 30 § första stycket och 7 kap. 17 § årsredo-
visningslagen (1995:1554).

7 §

3

För handläggning och prövning av ansökningar enligt årsredovis-

ningslagen (1995:1554) ska avgifter betalas med följande belopp:

a) medgivande att utelämna uppgift om nettoomsättningen i resultaträk-

ningen (3 kap. 11 § andra stycket), 1 500 kronor, och

b) medgivande att utelämna upplysningar om dotterföretag och vissa andra

företag (5 kap. 30 § första stycket och 7 kap. 17 §), 1 500 kronor.

För registrering i aktiebolagsregistret och kungörande av årsredovisning el-

ler delårsrapport på annat språk än svenska ska en avgift om 500 kronor för
varje sådant språk betalas.

Avgift ska betalas när ansökan eller årsredovisningen ges in. Avgiften åter-

betalas inte om handläggningen har påbörjats.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:506.

2 Senaste lydelse 1999:1169.

3 Senaste lydelse 2006:506.

SFS 2015:830

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;