SFS 2015:832 Förordning om ändring i förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

150832.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1203) om
redovisning av fjärrvärmeverksamhet;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2006:1203) om redovisning

av fjärrvärmeverksamhet ska ha följande lydelse.

11 §

I noterna ska det, utöver vad som följer av god redovisningssed, läm-

nas uppgifter om

1. principerna för den fördelning som avses i 7 och 9 §§,
2. det planenliga restvärdet för varje anläggningskategori, och
3. hur stor andel av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser kon-

cernföretag, intresseföretag eller sådana gemensamt styrda företag som före-
taget som bedriver fjärrvärmeverksamheten är delägare i, med angivande av
principerna för intern prissättning.

Om fjärrvärmeverksamheten bedrivs av en kommun ska uppgifterna enligt

första stycket 3 i stället avse andelen inköp och försäljningar som avser den
egna kommunen eller sådana juridiska personer som ingår i kommunens sam-
manställda redovisning enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

Uttrycken koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag

har samma betydelse som i årsredovisningslagen (1995:1554).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2015:832

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015