SFS 2015:833 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

150833.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:975) med
instruktion för Datainspektionen;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:975) med instruktion för

Datainspektionen ska ha följande lydelse.

4 §

1

Myndigheten är nationell tillsynsmyndighet enligt

� artikel 114 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den

14 juni 1985 (Schengenkonventionen),

� artikel 24 i rådets beslut 2009/917/RIF av den 30 november 2009 om

användning av informationsteknik för tulländamål (TIS-rådsbeslutet),

� artikel 33 i rådets beslut av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska

polisbyrån (Europol),

� artikel 30.5 i rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett för-

djupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism
och gränsöverskridande brottslighet (Prümrådsbeslutet),

� artikel 41 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008

av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet
mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-
förordningen),

� artikel 7.1 och 7.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/

413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande infor-
mationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet), i den
ursprungliga lydelsen,

� artikel 8.5 i rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst

till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemssta-
ternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och
utreda terroristbrott och andra grova brott (VIS-rådsbeslutet), och

� artikel 25.1 i rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008

om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete
och straffrättsligt samarbete (dataskyddsrambeslutet).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

1 Senaste lydelse 2015:277.

SFS 2015:833

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:833

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Christina Jerreström
(Justitiedepartementet)