SFS 2015:836 Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

150836.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1117) med
instruktion för Konkurrensverket;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1117) med instruktion

för Konkurrensverket ska ha följande lydelse.

3 §

1

Konkurrensverket ska fullgöra de uppgifter som följer av

1. konkurrenslagen (2008:579),
2. 18 kap. 1 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, 18 kap. 1 §

lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter
och posttjänster och 18 kap. 1 § lagen (2011:1029) om upphandling på för-
svars- och säkerhetsområdet,

3. lagen (2014:836) om näringsförbud,
4. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,
5. 10 kap. 7 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
6. 22 § lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elek-

tronisk identifiering,

7. förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luft-

fartens område, och

8. konkurrensförordningen (2008:604).
Konkurrensverket är tillsynsmyndighet då Arbetsförmedlingen tillämpar

lagen (2008:962) om valfrihetssystem i enlighet med lagen (2010:536) om
valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Vid tillsynen tillämpas 10 kap. 8 § lagen
om valfrihetssystem.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:937.

SFS 2015:836

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;