SFS 2015:837 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

150837.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i plan- och byggförordningen
(2011:338);

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)
dels att 6 kap. 5–7 §§, 7 kap. 5 § och 9 kap. 6–10 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 10 §, av följande lydelse.

1 kap.

10 §

Bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar

och flygplatser vid bostadsbyggnader och bestämmelser om beräkning av bul-
lervärden vid bostadsbyggnader finns i förordningen (2015:216) om trafik-
buller vid bostadsbyggnader.

6 kap.

5 §

1

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid

1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
2. nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen

(2010:900) har undantagits från krav på bygglov,

3. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av

byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas
avsevärt,

4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller

anordning för ventilation i byggnader,

5. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenför-

sörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,

6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i

byggnaden,

7. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som

omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 §
eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre före-
skrifter,

8. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk,
9. uppförande eller tillbyggnad av ett sådant komplementbostadshus som

avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen,

1 Senaste lydelse 2014:1334.

SFS 2015:837

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:837

10. uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad som

avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen,

11. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komple-

mentbostadshus,

12. tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 1 plan- och bygg-

lagen,

13. byggande av takkupor som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 2 plan-

och bygglagen, eller

14. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
Om det vid sådana byggnadsåtgärder som avses i första stycket kan antas

uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i
plan- och bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå av anmälan.

6 §

2

Kravet på anmälan enligt 5 § gäller inte

1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är
a) en komplementbyggnad,
b) ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 eller

6 § plan- och bygglagen (2010:900), eller

c) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande

näring,

2. annan åtgärd än rivning som rör en ekonomibyggnad för jordbruk,

skogsbruk eller annan liknande näring inom ett område som inte omfattas av
en detaljplan,

3. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om en byggnad

eller tomt som tillhör staten eller ett landsting,

4. åtgärd som rör en sådan byggnad eller annan anläggning som är avsedd

för totalförsvaret och som är av hemlig natur,

5. åtgärd som avses i 5 § första stycket 10, 12 eller 13, om åtgärden vidtas

utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse
där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyg-
gelsen, och

6. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3 i fråga om
a) en sådan komplementbyggnad, tillbyggnad eller takkupa som avses i 5 §

första stycket 10, 12 och 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med
detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med
hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, eller

b) en sådan komplementbyggnad eller tillbyggnad som avses i 9 kap. 6 §

plan- och bygglagen.

7 §

En anmälan för en åtgärd som avses i 5 § ska vara skriftlig och göras till

byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden ska handlägga en anmälan skyndsamt och meddela sitt

beslut om startbesked inom fyra veckor från den tidpunkt då samtliga behöv-
liga uppgifter kom in till nämnden. Om frågan är av större vikt eller av princi-
piell betydelse, får dock nämnden meddela sitt beslut om startbesked inom
åtta veckor från den tidpunkten.

Bestämmelser om mottagningsbevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om

tjänster på den inre marknaden.

2 Senaste lydelse 2014:471.

background image

3

SFS 2015:837

7 kap.

5 §

3

En kontrollansvarig krävs inte för

1. åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
2. andra små ändringar än sådana som avses i 10 kap. 10 § 1 plan- och

bygglagen (2010:900),

3. åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
4. uppförande eller tillbyggnad av en sådan byggnad som avses i 9 kap.

4 a § plan- och bygglagen,

5. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komple-

mentbostadshus,

6. tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 1 plan- och bygg-

lagen,

7. byggande av takkupor som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 2 plan- och

bygglagen,

8. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus,
9. att flytta en eller flera enkla byggnader,
10. att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en anläggning

som avses i

a) 6 kap. 1 § 4, om anläggningen är liten och avsedd endast för en viss fas-

tighets behov,

b) 6 kap. 1 § 6, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter,
c) 6 kap. 1 § 7,
d) 6 kap. 1 § 8 eller 9, om anläggningen är liten, eller
e) 6 kap. 1 § 10,
11. en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § 3 c plan- och

bygglagen, om åtgärden inte berör en sådan särskilt värdefull byggnad som
avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen,

12. en åtgärd avseende en skylt eller ljusanordning,
13. en åtgärd som kräver rivningslov efter beslut i detaljplan eller områdes-

bestämmelser, eller

14. en åtgärd som kräver marklov enligt 9 kap. 11–13 §§ plan- och bygg-

lagen, om åtgärden är liten.

Första stycket 2–14 gäller endast om byggnadsnämnden inte beslutar

annat.

9 kap.

6 §

4

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och

bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt
9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygg-
lagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005

prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan

liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,

3 Senaste lydelse 2014:471.

4 Senaste lydelse 2014:471.

background image

4

SFS 2015:837

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en

byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, och

4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 3 prisbasbelopp med ett

tillägg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

7 §

5

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och

bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt
9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygg-
lagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av

0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan

liten byggnad, 0,08 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en

byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, och

4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 1 prisbasbelopp med ett

tillägg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktions-
area.

Om en åtgärd enligt första stycket avser en takkupa, är byggsanktions-

avgiften 0,25 prisbasbelopp per takkupa.

8 §

6

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och

bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver
lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a eller 8 § första stycket 4 plan- och
bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 11 och som
innebär ändrad användning innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
är

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av

0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen
avser,

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan

liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp
per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser,

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en

byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett till-
lägg av 0,0125 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som änd-
ringen avser, och

4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 0,25 prisbasbelopp med ett

tillägg av 0,00625 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som
ändringen avser.

9 §

7

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och

bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver

5 Senaste lydelse 2014:471.

6 Senaste lydelse 2014:471.

7 Senaste lydelse 2014:471.

background image

5

SFS 2015:837

lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 b eller 8 § första stycket 4 plan- och
bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 14 och som
innebär att någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller indu-
stri inreds innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är

1. för varje ytterligare bostad, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av

0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen
avser, och

2. för varje ytterligare lokal, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005

prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.

10 §

8

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och

bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver
lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c eller 8 § första stycket 2 a eller c eller 4
plan- och bygglagen och som avser en byggnads yttre utseende innan bygg-
nadsnämnden har gett ett startbesked är

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av

0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som ändringen avser,

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan

liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av den area som ändringen avser,

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en

byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett till-
lägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som ändringen
avser, och

4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 0,25 prisbasbelopp med ett

tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som ändringen
avser.

Om en åtgärd enligt första stycket avser ett fönster eller en dörr, är bygg-

sanktionsavgiften 0,125 prisbasbelopp per fönster eller dörr som berörs.

Om en åtgärd enligt första stycket avser en balkong, altan eller entré, är

byggsanktionsavgiften 0,25 prisbasbelopp per balkong, altan eller entré.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016 i fråga om 6 kap. 7 § och

i övrigt den 1 januari 2016.

2. För anmälningar som har kommit in till byggnadsnämnden före den

1 juli 2016 gäller 6 kap. 7 § i den äldre lydelsen.

3. För åtgärder som har påbörjats före den 1 januari 2016 gäller 6 kap.

5 och 6 §§ och 9 kap. 6–10 §§ i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2014:471.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015