SFS 2015:839 Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

150839.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1088) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1088) om hållbar-

hetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

dels att 20 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 1 och 20 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 19 och 21 §§ ska betecknas 24 och 25 §§,
dels att 3 och den nya 25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 19 § ska sättas närmast före den nya 24 §,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 19�23 §§, och närmast före 3,

19 och 25 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 2 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ⬝Till-

synsmyndighet⬝.

Ordförklaringar

3 §

Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse

som i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen.

Anläggningsbesked för biodrivmedel

19 §

Det kontrollsystem som ska visa att ett biodrivmedel som läggs till

grund för avdrag enligt 7 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi inte är
livsmedelsbaserat ska innehålla de rutiner som anges i 14 §.

20 §

Det kontrollsystem som ska visa att ett livsmedelsbaserat biodrivmedel

som läggs till grund för avdrag enligt 7 kap. lagen (1994:1776) om skatt på
energi har producerats i en anläggning som tagits i drift före den 31 december
2013 och inte är fullständigt avskriven, ska innehålla rutiner som säkerställer
att varje parti biodrivmedel

1. går att spåra till den anläggning där det har producerats, och
2. har producerats i en anläggning som omfattas av ett intyg från en obero-

ende revisor eller annan oberoende granskare med motsvarande kompetens
om att kraven uppfylls.

Krav på spårbarhet enligt första stycket 1 ska uppfyllas enligt de rutiner

som anges i 14 §. I fråga om en anläggning som producerar biogas som leve-

SFS 2015:839

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:839

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

reras via rörledning krävs dock endast att det visas att samma mängd biogas
som läggs till grund för avdrag enligt 7 kap. lagen om skatt på energi har
köpts in från den anläggningen.

Den som köper biodrivmedel endast från leverantörer som har anlägg-

ningsbesked, får uppfylla första stycket 2 genom en rutin som säkerställer att
intyget finns tillgängligt hos en tidigare leverantör i produktionskedjan.

21 §

Vid en begäran om anläggningsbesked ska den rapporteringsskyldige

redovisa för Statens energimyndighet hur kontrollsystemet är utformat.

22 §

Statens Energimyndighet får ge ett anläggningsbesked som avser en

viss avgränsad tidsperiod, om den rapporteringsskyldige styrker att

1. kraven för anläggningsbesked är uppfyllda för de biodrivmedel som un-

der den perioden läggs till grund för avdrag enligt 7 kap. lagen (1994:1776)
om skatt på energi, och

2. detta har kontrollerats på det sätt som sägs i 19 § eller genom uppgifter

som säkerställer det som sägs i 20 § första stycket 1 och 2.

23 §

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om verkställigheten

av 19�22 §§.

Uppgifter till Skatteverket

25 §

Statens energimyndighet ska skicka uppgift om meddelade och åter-

kallade hållbarhetsbesked och anläggningsbesked till Skatteverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)