SFS 2015:840 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

150840.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 27 § förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

4 kap.

27 §

1

Stöd får lämnas för inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran i

inlandet i enlighet med artikel 44 i havs- och fiskerifondsförordningen.
Sådant stöd får lämnas endast till fiskare som har personlig fiskelicens enligt
fiskelagen (1993:787).

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana investeringar som

avses i artikel 44.1 b, 44.1 d och 44.2 i havs- och fiskerifondsförordningen
eller för rådgivningstjänster enligt artikel 44.3 i den förordningen.

Stöd enligt första stycket får inte heller lämnas för åtgärder som avses i

artikel 44.6 a eller 44.6 b i havs- och fiskerifondsförordningen om den som
ansöker om stödet är skyldig att vidta sådana åtgärder enligt lag, annan för-
fattning eller dom.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för stöd som har beviljats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:408.

SFS 2015:840

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015