SFS 2015:841 Förordning om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)

150841.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i viltskadeförordningen (2001:724);

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att 11 och 13 §§ viltskadeförordningen (2001:724)

ska ha följande lydelse.

11 §

Länsstyrelsen får lämna bidrag till åtgärder för att förebygga skada av

vilt på annat än ren, fisk och fiskeredskap.

Länsstyrelsen får lämna ersättning för skada av vilt på annat än ren om det

är uppenbart oskäligt att den skadelidande själv ska svara för de kostnader
som skadan föranleder.

Vid prövningen enligt första och andra stycket ska det särskilt beaktas om

viltet får jagas, skadans omfattning samt möjligheten att genomföra en effek-
tiv skyddsjakt eller andra skadeförebyggande åtgärder.

13 §

1

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om bidrag och ersättning

som avser annan skada av vilt än skada på fisk och fiskeredskap.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om ersättning för

skada av vilt på fisk och fiskeredskap.

Sametinget får meddela föreskrifter om bidrag och ersättning som avser

skada av vilt när det gäller rennäringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1264.

SFS 2015:841

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015