SFS 2015:842 Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

150842.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:56) om
tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för
vissa arbetstagare med icke-statlig anställning;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2003:56) om tjänste-

pension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig
anställning ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rätt till fribrev eller pension

som en arbetstagare eller före detta arbetstagare har vid ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för arbetstagare som den 31 de-

cember 2015 har högst fem år kvar till pensionsåldern.

4. För arbetstagare som på grund av sjukdom vid ikraftträdandet inte kan

införsäkras i ett annat pensionssystem gäller äldre bestämmelser så länge det
finns något sådant hinder.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2015:842

Utkom från trycket
den 15 december 2015

background image

2

SFS 2015:842

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Bilaga

1

Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda
bestämmelser i anslutning till dessa

Särskilda bestämmelser

1. Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte ska ha pensionsrätt

enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning
som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut ska
sändas till Statens tjänstepensionsverk.

2. Förordningen tillämpas på anställningar hos institutioner för vilka

Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den
9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de
anställdas rättsställning vid nordiska institutioner. När rättsställningsavtalet
tillämpas på en institution ska de anställda även omfattas av föreskrifterna i
tredje kapitlet PA 03.

3. Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) tillämpas.

1 Senaste lydelse av bilagan 2014:1332. Ändringen innebär att Arbetstagare vid Drott-
ningholms teatermuseum har tagits bort ur förteckningen.

Förvaltningsområde

Särskilda bestämmelser

Utrikesförvaltningen

Arbetstagare vid nordisk institution som tjänstgör
i Sverige

1–3

Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets sekreta-
riat som tjänstgör i Sverige

1, 3

Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekreta-
riat som tjänstgör i Sverige

1, 3

Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner
m.m.

Rektor och annan lärare än timlärare vid stats-
understödd svensk utlandsskola

1, 3

Bergsskolan i Filipstad: rektor, studierektor och
annan lärare än timlärare

3