SFS 2015:842 Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

150842.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:56) om
tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för
vissa arbetstagare med icke-statlig anställning;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2003:56) om tjänste-

pension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig
anställning ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för rätt till fribrev eller pension

som en arbetstagare eller före detta arbetstagare har vid ikraftträdandet.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för arbetstagare som den 31 de-

cember 2015 har högst fem år kvar till pensionsåldern.

4. För arbetstagare som på grund av sjukdom vid ikraftträdandet inte kan

införsäkras i ett annat pensionssystem gäller äldre bestämmelser så länge det
finns något sådant hinder.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2015:842

Utkom från trycket
den 15 december 2015

background image

2

SFS 2015:842

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Bilaga

1

Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda
bestämmelser i anslutning till dessa

Särskilda bestämmelser

1. Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte ska ha pensionsrätt

enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning
som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut ska
sändas till Statens tjänstepensionsverk.

2. Förordningen tillämpas på anställningar hos institutioner för vilka

Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den
9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de
anställdas rättsställning vid nordiska institutioner. När rättsställningsavtalet
tillämpas på en institution ska de anställda även omfattas av föreskrifterna i
tredje kapitlet PA 03.

3. Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) tillämpas.

1 Senaste lydelse av bilagan 2014:1332. �ndringen innebär att Arbetstagare vid Drott-
ningholms teatermuseum har tagits bort ur förteckningen.

Förvaltningsområde

Särskilda bestämmelser

Utrikesförvaltningen

Arbetstagare vid nordisk institution som tjänstgör
i Sverige

1�3

Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets sekreta-
riat som tjänstgör i Sverige

1, 3

Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekreta-
riat som tjänstgör i Sverige

1, 3

Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner
m.m.

Rektor och annan lärare än timlärare vid stats-
understödd svensk utlandsskola

1, 3

Bergsskolan i Filipstad: rektor, studierektor och
annan lärare än timlärare

3