SFS 2015:843 Förordning om ändring i förordningen (1983:490) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter beträffande äktenskapsskillnader m.m.

150843.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1983:490) om
skyldighet för domstol att lämna uppgifter
beträffande äktenskapsskillnader m.m.;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att 3 a § i förordningen (1983:490) om skyldighet

för domstol att lämna uppgifter beträffande äktenskapsskillnader m.m.

1 ska ha

följande lydelse.

3 a §

2

När en domstol har avgjort ett mål genom vilket ett äktenskap har

upplösts eller en vigsel förklarats ogiltig och avgörandet har fått laga kraft,
ska domstolen genast sända en underrättelse till Skatteverket om avgörandet
och om när det fick laga kraft.

En motsvarande underrättelse ska sändas i fråga om ett beslut som har fått

laga kraft och som innebär att ett utländskt avgörande om upplösning av ett
äktenskap ska erkännas i Sverige när beslutet har meddelats enligt

1. 3 kap. 8 § första stycket lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella

rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, eller

2. artikel 21.3 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november

2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av
domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av
förordning (EG) nr 1347/2000.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1991:786.

2 Senaste lydelse 2008:443. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2015:843

Utkom från trycket
den 15 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015