SFS 2015:844 Förordning om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

150844.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1949:661) om
skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål
och ärenden enligt föräldrabalken m.m.;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1949:661) om skyldighet

för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

1

dels att nuvarande 11 b och 11 c §§ ska betecknas 1 a och 3 a §§,
dels att de nya 1 a och 3 a §§ och 10 § ska ha följande lydelse.

1 a §

2

Om en tingsrätt har meddelat ett beslut enligt 9 § lagen (1985:367)

om internationella faderskapsfrågor när det gäller giltigheten i Sverige av ett
utländskt faderskapsavgörande och beslutet har fått laga kraft, ska detta med-
delas på det sätt som anges i 1 §.

3 a §

3

En tingsrätt ska sända meddelande enligt 3 § första och fjärde styck-

ena om beslut enligt artikel 21.3 och artikel 28.1 i rådets förordning (EG) nr
2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkän-
nande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldra-
ansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000, när beslutet
innebär att ett utländskt vårdnadsavgörande ska erkännas eller är verkställbart
i Sverige. Meddelandet ska sändas när beslutet har fått laga kraft.

10 §

4

Om högre rätt har meddelat dom eller beslut i fråga som avses i

1 eller 1 a § och om avgörandet fått laga kraft, ska den rätt som sist handlagt
målet sända meddelande enligt 1 §.

Om högre rätt har meddelat dom eller beslut som avses i 2, 3 eller 3 a §

eller om den högre rätten i annat fall upphävt eller ändrat lägre rätts dom eller
beslut, som den lägre rätten varit skyldig att lämna uppgift om, ska medde-
lande lämnas om förhållandet enligt vad som är föreskrivet för underrätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

1 Förordningen omtryckt 1976:811. Senaste lydelse av förordningens rubrik 1985:370.

2 Senaste lydelse av tidigare 11 b § 1985:370.

3 Senaste lydelse av tidigare 11 c § 2008:444.

4 Senaste lydelse 1988:1332.

SFS 2015:844

Utkom från trycket
den 15 december 2015

background image

2

SFS 2015:844

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)