SFS 2015:848 Förordning om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden

150848.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för särskilda främjande- och
utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända
invandrares etablering på arbetsmarknaden;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen

och innehåller bestämmelser om statsbidrag till arbetsmarknadens parter för
särskilda främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda
nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

Med nyanländ avses en person som tillhör målgruppen för lagen

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

2 §

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Arbetsförmedlingen prövar frågor om och betalar ut statsbidrag enligt

denna förordning.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till arbetsgivar- och

arbetstagarorganisationer, branschorganisationer och partssammansatta organ
på arbetsmarknaden.

4 §

Statsbidrag får lämnas efter ansökan för särskilda främjande- och

utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda de nyanländas etablering på
arbetsmarknaden genom att synliggöra nyanländas kompetens eller i övrigt
främja användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända.

Fördelning av statsbidrag

5 §

Vid fördelning av statsbidrag ska ansökningar som inkommer gemen-

samt från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och ansökningar från
partssammansatta organ på arbetsmarknaden prioriteras. Bland dessa ska
ansökningar för insatser som syftar till att skapa snabbare vägar in på arbets-
marknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efter-
frågas i landet främst prioriteras.

SFS 2015:848

Utkom från trycket
den 15 december 2015

background image

2

SFS 2015:848

Därefter ska ansökningar för insatser där det finns en egen finansiering från

sökanden med minst en tiondel av kostnaderna prioriteras.

6 §

Arbetsförmedlingen får i övrigt prioritera mellan inkomna ansökningar

utifrån vilka insatser som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte
med statsbidraget som anges i 4 §.

7 §

Arbetsförmedlingen får besluta att bevilja statsbidrag med ett lägre

belopp än det som ansökan avser, om det finns skäl för det.

Ansökan om statsbidrag

8 §

En ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Arbetsförmedlingen

senast den 31 mars det år som ansökan avser. Om det fortfarande finns till-
gängliga medel efter prövningen av de ansökningar som har kommit in i rätt
tid får dock en senare gjord ansökan tas upp till prövning.

9 §

En ansökan om statsbidrag ska innehålla

1. en uppgift om vem eller vilka som är sökande,
2. en beskrivning av planerade insatser, hur sökanden kommer att bidra i

genomförandet av dessa, tidsplan, målgruppen och i förekommande fall hur
samarbetet med Arbetsförmedlingen och andra berörda aktörer och myndig-
heter ska utformas,

3. en kostnadsberäkning där graden av egen finansiering ska framgå, och
4. för organisationer som tidigare har beviljats stöd för särskilda främ-

jande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda nyanlända invand-
rares etablering på arbetsmarknaden, en redovisning av vilka insatser som
genomförts, resultaten och kostnaderna för dessa samt vilka ytterligare resul-
tat som kan förväntas.

Beslut och utbetalning

10 §

Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle i samband med beslutet om

bidrag. I beslutet ska det anges vilka insatser som statsbidraget beviljas för
och sista dag för redovisning enligt 11 §.

Redovisning

11 §

En organisation som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska

senast den 1 mars året efter bidragsåret lämna en ekonomisk redovisning av
de mottagna medlen till Arbetsförmedlingen. Organisationen ska även redo-
visa vilka insatser som har genomförts, de resultat som har uppnåtts och hur
resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

Återbetalning och återkrav

12 §

En mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren insett eller borde ha insett detta,

background image

3

SFS 2015:848

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har beviljats för, eller

4. en redovisning enligt 11 § inte har lämnats.

13 §

Arbetsförmedlingen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett

statsbidrag om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 12 §.

Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta

enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

Arbetsförmedlingen får besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på

återbetalning eller ränta, om det finns särskilda skäl för det.

Förbud att överklaga

14 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

15 §

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015