SFS 2015:849 Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

150849.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare;

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:197) om etable-

ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

dels att 11–13 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:30, bet. 2015/16:AU1, rskr. 2015/16:57.

SFS 2015:849

Utkom från trycket
den 15 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;