SFS 2015:850 Förordning om ändring i förordningen (2007:1222) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)

150850.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1222) med
instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI);

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1222) med instruktion

för Nordiska Afrikainstitutet (NAI) ska införas en ny paragraf, 9 a §, och när-
mast före 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Avgifter

9 a §

Myndigheten får ta ut avgifter för utredningar och konferenser inom

ramen för forskningsverksamheten och för publikationer som institutet ger ut.

Myndigheten får, utan att uppnå full kostnadstäckning, bestämma avgifter-

nas storlek och disponera avgiftsintäkterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2015:850

Utkom från trycket
den 15 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015