SFS 2015:852 Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

150852.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FHOBIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FHOBJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FHOBJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FHOBIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FHOBJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:FHOBJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:FHOBJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:FHOBIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:FHOBIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FHOBJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FHOBIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:FHOBIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:FHOBIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FHOBIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FHOBIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FHOBJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FHOBIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:FHOBJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:FHOBIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:FHOBIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FHOBIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i kulturmilj�lagen (1988:950);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om kulturmilj�lagen</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1988:950)</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft13">3 </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att bilaga 1 ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att 6 kap. 2, 6 och 7 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:379px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:403px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Med ett kulturf�rem�l avses i detta kapitel ett f�rem�l som i den stat det</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">f�rts bort fr�n betraktas som en nationell skatt av konstn�rligt, historiskt eller<br/>arkeologiskt v�rde enligt lagar eller administrativa f�rfaranden som �r f�ren-<br/>liga med artikel 36 i f�rdraget om Europeiska unionens funktionss�tt.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:490px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">5</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Talan om �terl�mnande ska v�ckas inom tre �r fr�n det att den �terkr�-</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">vande staten har f�tt k�nnedom om var f�rem�let finns och om vem som inne-<br/>har det. Talan f�r dock inte v�ckas senare �n trettio �r efter det att f�rem�let<br/>olagligt f�rdes bort. I fr�ga om f�rem�l som �r en integrerad del av en offent-<br/>lig samling och �r upptaget i inventarief�rteckningen hos ett museum, ett<br/>arkiv eller en bibliotekssamling eller som �r en integrerad del av inventarierna<br/>hos en kyrklig eller annan religi�s institution och har ett s�rskilt skydd enligt<br/>det �terkr�vande landets lag, f�r dock talan v�ckas inom sjuttiofem �r efter<br/>bortf�rseln.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Med en offentlig samling avses en samling som �gs av<br/> en stat som avses i 1 �,<br/> en lokal eller regional myndighet i en s�dan stat, eller<br/> en offentlig institution i en s�dan stat vilken �gs eller till stor del finansie-</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ras av staten eller av en lokal eller regional myndighet.</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om bortf�rseln inte l�ngre �r olaglig n�r talan v�cks, ska talan ogillas.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2015/16:6, bet. 2015/16:KrU3, rskr. 2015/16:54.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentet och r�dets direktiv 2014/60/EU av den 15 maj 2014 om �ter-<br/>l�mnande av kulturf�rem�l som olagligen f�rts bort fr�n en medlemsstats territorium<br/>och en �ndring av f�rordning (EU) nr 1024/2012 med best�mmelser om informations-<br/>systemet f�r den inre marknaden (IMI) (omarbetning), i den ursprungliga lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">3 Lagen omtryckt 2002:620.<br/>Senaste lydelse av bilaga 1 2011:782.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2011:782.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">5 Senaste lydelse 2011:782.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:852</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:852</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett kulturf�rem�l ska �terl�mnas, �r den som innehar f�rem�let f�r</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">egen r�kning ber�ttigad till sk�lig ers�ttning av den �terkr�vande staten. Detta<br/>f�ruts�tter att innehavaren visar att han eller hon visat vederb�rlig omsorg<br/>och uppm�rksamhet vid anskaffandet av f�rem�let. </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid bed�mningen av om innehavaren visat vederb�rlig omsorg och upp-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">m�rksamhet ska det tas h�nsyn till alla omst�ndigheter i samband med<br/>anskaffandet, d�ribland dokumentation om f�rem�lets proveniens, de tillst�nd<br/>f�r utf�rsel som kr�vs enligt den �terkr�vande medlemsstatens lagstiftning,<br/>parternas karakt�r, det pris som betalats, om innehavaren kontrollerat till-<br/>g�ngliga register �ver stulna f�rem�l och all relevant information som inne-<br/>havaren rimligen kunnat erh�lla, eller om innehavaren vidtagit andra s�dana<br/>�tg�rder som en omd�mesgill person skulle ha vidtagit under samma omst�n-<br/>digheter.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som f�rv�rvat f�rem�let genom arv, testamente, g�va eller bodelning</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">�r ber�ttigad till ers�ttning endast om den som f�rem�let f�rv�rvats fr�n<br/>skulle ha varit det.</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ALICE BAH KUHNKE</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Daniel Str�m<br/>(Kulturdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2011:782.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i kulturmilj�lagen (1988:950);

utf�rdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om kulturmilj�lagen

(1988:950)

3

dels att bilaga 1 ska upph�ra att g�lla,
dels att 6 kap. 2, 6 och 7 �� ska ha f�ljande lydelse.

6 kap.

2 �

4

Med ett kulturf�rem�l avses i detta kapitel ett f�rem�l som i den stat det

f�rts bort fr�n betraktas som en nationell skatt av konstn�rligt, historiskt eller
arkeologiskt v�rde enligt lagar eller administrativa f�rfaranden som �r f�ren-
liga med artikel 36 i f�rdraget om Europeiska unionens funktionss�tt.

6 �

5

Talan om �terl�mnande ska v�ckas inom tre �r fr�n det att den �terkr�-

vande staten har f�tt k�nnedom om var f�rem�let finns och om vem som inne-
har det. Talan f�r dock inte v�ckas senare �n trettio �r efter det att f�rem�let
olagligt f�rdes bort. I fr�ga om f�rem�l som �r en integrerad del av en offent-
lig samling och �r upptaget i inventarief�rteckningen hos ett museum, ett
arkiv eller en bibliotekssamling eller som �r en integrerad del av inventarierna
hos en kyrklig eller annan religi�s institution och har ett s�rskilt skydd enligt
det �terkr�vande landets lag, f�r dock talan v�ckas inom sjuttiofem �r efter
bortf�rseln.

Med en offentlig samling avses en samling som �gs av
 en stat som avses i 1 �,
 en lokal eller regional myndighet i en s�dan stat, eller
 en offentlig institution i en s�dan stat vilken �gs eller till stor del finansie-

ras av staten eller av en lokal eller regional myndighet.

Om bortf�rseln inte l�ngre �r olaglig n�r talan v�cks, ska talan ogillas.

1 Prop. 2015/16:6, bet. 2015/16:KrU3, rskr. 2015/16:54.

2 Jfr Europaparlamentet och r�dets direktiv 2014/60/EU av den 15 maj 2014 om �ter-
l�mnande av kulturf�rem�l som olagligen f�rts bort fr�n en medlemsstats territorium
och en �ndring av f�rordning (EU) nr 1024/2012 med best�mmelser om informations-
systemet f�r den inre marknaden (IMI) (omarbetning), i den ursprungliga lydelsen.

3 Lagen omtryckt 2002:620.
Senaste lydelse av bilaga 1 2011:782.

4 Senaste lydelse 2011:782.

5 Senaste lydelse 2011:782.

SFS 2015:852

Utkom fr�n trycket
den 15 december 2015

background image

2

SFS 2015:852

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

7 �

6

Om ett kulturf�rem�l ska �terl�mnas, �r den som innehar f�rem�let f�r

egen r�kning ber�ttigad till sk�lig ers�ttning av den �terkr�vande staten. Detta
f�ruts�tter att innehavaren visar att han eller hon visat vederb�rlig omsorg
och uppm�rksamhet vid anskaffandet av f�rem�let.

Vid bed�mningen av om innehavaren visat vederb�rlig omsorg och upp-

m�rksamhet ska det tas h�nsyn till alla omst�ndigheter i samband med
anskaffandet, d�ribland dokumentation om f�rem�lets proveniens, de tillst�nd
f�r utf�rsel som kr�vs enligt den �terkr�vande medlemsstatens lagstiftning,
parternas karakt�r, det pris som betalats, om innehavaren kontrollerat till-
g�ngliga register �ver stulna f�rem�l och all relevant information som inne-
havaren rimligen kunnat erh�lla, eller om innehavaren vidtagit andra s�dana
�tg�rder som en omd�mesgill person skulle ha vidtagit under samma omst�n-
digheter.

Den som f�rv�rvat f�rem�let genom arv, testamente, g�va eller bodelning

�r ber�ttigad till ers�ttning endast om den som f�rem�let f�rv�rvats fr�n
skulle ha varit det.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Str�m
(Kulturdepartementet)

6 Senaste lydelse 2011:782.

;