SFS 2015:854 Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

150854.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i presstödsförordningen (1990:524);

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 § och 5 kap. 5 § presstödsförordningen

(1990:524)

1 ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

Tidningsföretag som vill ha stöd enligt denna förordning ska ansöka

om det. Presstödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv (press-
stödsnämnden) prövar ansökningarna. Presstödsnämnden beslutar också i
övriga frågor enligt denna förordning.

5 kap.

5 §

3 Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om verk-

ställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1996:1607.

2 Senaste lydelse 2015:301.

3 Senaste lydelse 2015:301.

SFS 2015:854

Utkom från trycket
den 15 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015