SFS 2015:855 Förordning om ändring i förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk

150855.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:140) om
statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning
och teckenspråk;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2012:140) om statsbidrag för

viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk ska ha följande lydelse.

2 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till folkhögskolor och

studieförbund för kontakttolkutbildning och utbildning av lärare, språkhand-
ledare och bedömare för kontakttolkar, om folkhögskolan eller studieförbun-
det har beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till
folkbildningen. Statsbidrag får lämnas under förutsättning att utbildningarna
bedöms hålla hög kvalitet.

För att statsbidrag ska få lämnas för kontakttolkutbildning i form av en

sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar gäller utöver vad som anges
i första stycket att utbildningen bedrivs i form av minst halvtidsstudier. Om
utbildningen bedrivs på distans, får den även bedrivas på kvartstid. Utbild-
ningen ska också

1. genomföras på ett sådant sätt att verksamma tolkar som saknar fullstän-

dig grundutbildning ges möjlighet att få sina kunskaper prövade eller valide-
rade och att komplettera sin utbildning, och

2. innehålla en eller flera kurser inriktade på att tolka för och med barn.
Statsbidrag får under motsvarande förutsättningar som de som anges i för-

sta stycket lämnas till folkhögskolor för utbildning av tolkar för barndoms-
döva, vuxendöva, hörselskadade eller personer med dövblindhet och tecken-
språklärarutbildning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Angela Öst
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2015:855

Utkom från trycket
den 15 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015