SFS 2015:856 Förordning om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder

150856.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1345) om
statsbidrag vid vissa studier för personer med
funktionshinder;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2007:1345) om stats-

bidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder samt 1 och 4 §§ ska
ha följande lydelse.

Förordning om statsbidrag vid vissa studier för personer med
funktionsnedsättning

1 §

1

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för

1. kortare studier om funktionsnedsättning,
2. kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpas-

sade för personer med funktionsnedsättning, och

3. studier inom särskild utbildning för vuxna.
Statsbidrag enligt första stycket 1 får lämnas till personer med funktions-

nedsättning och deras anhöriga i syfte att öka kunskapen om funktionsned-
sättningen och förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning
att ta del i samhällslivet.

4 §

2

Statsbidrag får lämnas för

1. utbildning vid en sådan folkhögskola eller i en sådan studiecirkel som

avses i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen,

2. kommunal vuxenutbildning, eller
3. särskild utbildning för vuxna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Angela Öst
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:294.

2 Senaste lydelse 2012:294.

SFS 2015:856

Utkom från trycket
den 15 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;