SFS 2015:858 Förordning om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

150858.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag
för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att 6 och 11 §§ förordningen (2003:596) om bidrag

för projektverksamhet ska ha följande lydelse.

6 §

1

Ett projekt får inte avse åtgärder som omfattas av stöd enligt för-

ordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, förordningen
(2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, för-
ordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medel-
stora företag, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investe-
ringar, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser.

11 §

2

Bidraget ska betalas ut i efterhand efter redovisning av de faktiska

utgifterna för projektet. Inbetalningar till riskkapitalfonder, lånefonder och
garantifonder ska anses utgöra faktiskt betalda utgifter.

Trots det som sägs i första stycket får bidrag som används för medfinan-

siering till projekt som redovisas enligt 2 kap. 18 § 6 förordningen
(2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder redovisas och betalas ut
enligt samma grunder som stödet enligt den förordningen.

Beslutsfattaren får, om det finns särskilda skäl och efter prövning av pro-

jektets ekonomiska bärkraft, besluta om förskott på stödet.

Förskott enligt tredje stycket får lämnas med högst hälften av det beviljade

stödet, dock högst 400 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 12 januari 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:674.

2 Senaste lydelse 2012:435.

SFS 2015:858

Utkom från trycket
den 15 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015