SFS 2015:804 Förordning om ändring i förordningen (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor

150804.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:509) om
betygsrätt för viss utbildning vid internationella
skolor;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2012:509) om betygsrätt för

viss utbildning vid internationella skolor ska ha följande lydelse.

2 §

Ett tillstånd enligt förordningen får avse en huvudman för en internatio-

nell skola som

1. har förklarats berättigad till bidrag enligt 24 kap. 6 § skollagen

(2010:800), och

2. ger en utbildning som följer ett annat lands läroplan och kursplaner.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2015:804

Utkom från trycket
den 8 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015