SFS 2015:805 Förordning om ändring i förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område

150805.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:523) om
statsbidrag för att främja internationella
kontakter inom skolans område;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2000:523) om statsbidrag för

att främja internationella kontakter inom skolans område ska ha följande
lydelse.

1 §

1

Statsbidrag lämnas enligt denna förordning för att främja utvecklingen

av internationella kontakter till

1. huvudmän inom skolväsendet,
2. huvudmän för internationella skolor som har fått ett godkännande enligt

24 kap. 3 a § skollagen (2010:800) eller en förklaring om rätt till bidrag enligt
24 kap. 6 § samma lag, och

3. anordnare av utbildning som får statligt stöd enligt förordningen

(2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:677.

SFS 2015:805

Utkom från trycket
den 8 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015