SFS 2015:806 Förordning om ändring i förordningen (2011:538) om statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

150806.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:538) om
statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte
är folkbokförda i Sverige;

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att 1 och 4 §§ förordningen (2011:538) om utbild-

ning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i
Sverige ska ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om rätt till utbildning eller annan

pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar som inte är folkbokförda i
Sverige men som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 3 och 4 skollagen
(2010:800) ska anses bosatta i landet.

Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag för kostnader i

samband med att dessa barn och ungdomar deltar i vissa verksamheter och
utbildningar.

4 §

Statsbidrag får lämnas för barn och ungdomar som med stöd av 2 § har

tagits emot i

– förskola,
– förskoleklass,
– fritidshem,
– grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola, eller
– gymnasieskola eller gymnasiesärskola.
Med förskola och fritidshem jämställs pedagogisk omsorg som erbjuds i

stället för förskola eller fritidshem.

För barn och ungdomar som avses i 2 § första stycket får statsbidrag även

lämnas om de har tagits emot i en internationell skola vars huvudman fått

– ett godkännande enligt 24 kap. 3 a § skollagen (2010:800),
– ett medgivande enligt 24 kap. 4 a § skollagen, eller
– en förklaring om bidragsrätt enligt 24 kap. 6 § skollagen.
För barn och ungdomar som avses i 2 § andra stycket får statsbidrag även

lämnas om de har tagits emot i en internationell skola vars huvudman fått ett
godkännande enligt 24 kap. 3 a § skollagen eller ett medgivande enligt
24 kap. 4 § samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

SFS 2015:806

Utkom från trycket
den 8 december 2015

background image

2

SFS 2015:806

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

;