SFS 2015:859 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2016

150859.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta vid betalningsskyldighet för
underhållsstöd för år 2016;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäk-

ringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för under-
hållsstöd enligt samma balk ska vara 0,6 procent för år 2016.

1

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2014:1415.

SFS 2015:859

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015