SFS 2015:863 Lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg

150863.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av
rätt till luftfartyg;

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1955:227) om inskriv-

ning av rätt till luftfartyg ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag innehåller bestämmelser om inskrivning av förvärv av och

nyttjanderätt till luftfartyg samt om inteckning i luftfartyg.

Lagen tillämpas på luftfartyg som är införda i det svenska luftfartygsregist-

ret. Bestämmelserna om inskrivning av förvärv och nyttjanderätt är tilllämp-
liga även på andelar i sådana luftfartyg.

Bestämmelser om erkännande av inskrivning som gjorts i annat land m.m.

finns i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konven-
tion rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg.

Bestämmelser om internationella säkerhetsrätter och andra rättigheter i

luftfartyg finns i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa sa-
ker.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.

2 Senaste lydelse 2004:82.

SFS 2015:863

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015