SFS 2015:864 Lag om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg

150864.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1955:229) i anledning av
Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande
internationellt erkännande av rätt till luftfartyg;

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1955:229) i anledning av

Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande
av rätt till luftfartyg ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag tillämpas på luftfartyg som är införda i ett nationalitetsregis-

ter i främmande stat, som har tillträtt den i Genève den 19 juni 1948 antagna
konventionen rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg. Lagen
tillämpas också på luftfartyg som är införda i ett nationalitetsregister i ett ter-
ritorium för vars utländska angelägenheter en fördragsslutande stat svarar och
för vilket det förs ett särskilt nationalitetsregister, såvida inte den staten har
gjort ett förbehåll om att konventionen inte ska tillämpas inom territoriet. Det
som anges i 5 § ska dock gälla även för luftfartyg som är registrerade i Sve-
rige.

Med luftfartyg avses i denna lag, förutom flygkroppen, även motorer, pro-

pellrar, radioutrustning, instrument och andra tillbehör, oavsett om de är mon-
terade i fartyget eller tillfälligt skilda från det.

I lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns sär-

skilda bestämmelser om rättigheter i luftfartyg som kan påverka tillämp-
ningen av denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.

SFS 2015:864

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015