SFS 2015:865 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

150865.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 9 §§ förmånsrättslagen

(1970:979) ska ha följande lydelse.

4 §

2

Förmånsrätt följer med

1. sjöpanträtt och luftpanträtt,
2. internationell säkerhetsrätt i luftfartyg och flygmotorer som registrerats

enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker,

3. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran

(retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller underrättelse enligt la-
gen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument samt panträtt på
grund av registrering enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

4. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfar-

tyg och reservdelar till luftfartyg,

5. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om registre-

ring av båtbyggnadsförskott.

9 §

3

Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd och ef-

ter den i 3 a–7 §§ angivna numreringen.

Förmånsrätt på grund av retentionsrätt enligt 4 § 3 i en motor som inte är

monterad i ett intecknat luftfartyg och inte heller endast är tillfälligt skild från
luftfartyget har dock företräde framför en registrerad internationell säkerhets-
rätt enligt 4 § 2. Vidare har förmånsrätt enligt 4 § 4 företräde framför för-
månsrätt enligt 4 § 3 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 3 kap.
39 § sjölagen (1994:1009).

Förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför förmånsrätt på

grund av

1. företagsinteckning, som har sökts samma dag som beslutet om utmät-

ning meddelades eller senare, och

2. annan inteckning, som har sökts samma inskrivningsdag som ett ärende

angående anteckning om utmätningen har tagits upp eller senare.

Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egendom, om

inte annat följer av 4 kap. 30 § andra stycket eller 7 kap. 13 § utsökningsbal-
ken. Utmätning för flera fordringar på en gång ger lika rätt om inte något an-
nat följer av 7 kap. 14 eller 16 § utsökningsbalken. Om det inbördes företrädet

1 Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.

2 Senaste lydelse 2011:1203.

3 Senaste lydelse 2008:988.

SFS 2015:865

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:865

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

i övrigt mellan fordringar med samma slag av förmånsrätt finns för vissa fall
särskilda bestämmelser.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Äldre föreskrifter gäller för förmånsrätt som följer med panträtt på grund

av en inteckning i luftfartyg som har gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)