SFS 2015:866 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

150866.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp
mellan näringsidkare m.fl.;

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1978:599) om avbetal-

ningsköp mellan näringsidkare m.fl. ska införas en ny paragraf, 1 a §, av föl-
jande lydelse.

1 a §

Om det i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa

saker finns någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den be-
stämmelsen.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.

SFS 2015:866

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015