SFS 2015:868 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

150868.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (2010:500);

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 och 6 §§ luftfartslagen

(2010:500) ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

Transportstyrelsen för register över luftfartyg (luftfartygsregistret).

Särskilda bestämmelser om inskrivning av rätt till luftfartyg finns i lagen

(1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg och om vissa internationella
förhållanden i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års
konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg.

Särskilda bestämmelser om registrering av internationella säkerhetsrätter

och andra rättigheter i luftfartyg och flygmotorer i ett internationellt register
finns i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.

6 §

Ett luftfartyg ska avregistreras om

1. ägaren skriftligen begär det,
2. kraven i 2 § inte är uppfyllda,
3. det har förolyckats eller förstörts,
4. det efter en flygning inte har hörts av på tre månader,
5. det på grund av ombyggnad eller annan sådan ändring upphört att vara

luftfartyg eller, utan att ändring skett, inte längre anses utgöra ett luftfartyg,
eller

6. den som fått en fullmakt om avregistrering och export i enlighet med la-

gen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker skriftligen be-
gär det och fullmakten är registrerad hos Transportstyrelsen.

Ägaren är skyldig att inom en månad skriftligen anmäla om något har hänt

som enligt första stycket 2–4 medför att ett luftfartyg ska avregistreras.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.

SFS 2015:868

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015